Odwołanie od decyzji podatkowej

0
comments

Odwołanie od decyzji podatkowej różni się od odwołania w postępowaniu administracyjnym ogólnym tym, że powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Dalsze różnice polegają na tym, że organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy właściwemu organowi odwoławczemu w terminie jednego miesiąca od dnia jego wpływu, jeżeli w tym terminie nie wyda decyzji na podstawie art. 132. Organ podatkowy, przekazując sprawę, obowiązany jest ustosunkować się do przedstawionych zarzutów. Natomiast organ odwoławczy powinien załatwić sprawę nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania.

Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania, jednakże organ wykonawczy wstrzyma wykonanie decyzji w przypadku uzasadnionym interesem społecznym lub ważnym interesem podatnika. W przypadku natomiast niezałatwienia odwołania w terminie i niewykonania do tego czasu w całości lub w części zaskarżonej decyzji, jej wykonanie ulega wstrzymaniu z mocy prawa, w granicach żądania będącego przedmiotem odwołania.

To, co różni odwoławcze postępowanie podatkowe od postępowania odwo-ławczego ogólnego, jest również możliwością dokonania tzw. wymiaru uzupełniającego (art. 174 k.p.a.). Nie obowiązuje bowiem zasada res iudicata.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>