Rada Ministrów i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom

Interwencja dotyczy również ustalania cen rażąco wysokich, przez które rozumie się ceny znacznie przewyższające ceny takich samych lub podobnych towarów, usług, obiektów i robót budowlanych z uwzględnieniem różnic w poziomie jakości, a także ceny dyskryminujące określonych odbiorców. Izba skarbowa może wydać decyzję nakładającą na sprzedawcę stosującego cenę rażąco wysoką obowiązek obniżenia ceny lub stosowania przez okres roku ceny innej.

Ustalanie i stosowanie cen podlega oczywiście kontroli państwowej, a także kontroli społecznej. Nie wyczerpuje to jednakże zakresu interwencji państwowej. W celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społeczno-gospodarczym Rada Ministrów może bowiem:

– zamrozić ceny na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,

– wprowadzić okresowy zakaz podwyższania cen na określone grupy towarów i usług.

– wprowadzić okresowe, maksymalne wskaźniki wzrostu cen umownych na określone grupy towarów i usług,

– wprowadzić obowiązek informowania przez podmiot gospodarczy (sprze-dawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższania ceny umownej w terminie 21 dni przed datą wprowadzenia jej w życie,

– wprowadzić obowiązek informowania izb skarbowych przez sprzedawców o dokonanej zmianie ceny umownej oraz o przyczynach tej zmiany,

– określić zasady stosowania cen skupu, zbytu, hurtowych i detalicznych odpowiednio do szczebli obrotu towarowgo.

Podobny mechanizm interwencjoznimu odnosi się do opłat za usługi, które stanowią cenę świadczenia tych usług. Dotyczy to zwłaszcza usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz innych opłat taryfowych, a także opłat (cen) za energię, gaz, ciepło, wodę itd. W większości są one objęte mechanizmem ustalania urzędowego. Normatywnie zaś są określone w wysokości opłat dotyczących eksploatacji złóż mineralnych, ochrony środowiska naturalnego itp. W większości stanowią one pozycję kosztów po stronie podmiotów gospodarczych, a tylko dla niektórych z nich są źródłami przychodów.

Leave a Reply