Interwencjonizm państwowy dotyczy również cen umownych

Ponadto w cenach urzędowych uwzględnia się podatek od towarów i usług, akcyzę oraz cło, jeżeli sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług, akcyzą, a import cłem. Jednakże w stosunku do towarów i usług dotowanych z budżetu wysokość ceny może być ustalona na poziomie niższym, skoro przemawiają za tym ważne względy społeczne. Natomiast ceny urzędowe produktów rolnych ustala się w wysokości zapewniającej opłacalność ich produkcji. Wykaz towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe uchwala Rada Ministrów. Te same zasady dotyczą urzędowych marż handlowych.

Interwencjonizm państwowy dotyczy również cen umownych. Istnieje przede wszystkim obowiązek informowania izb skarbowych przez sprzedawcę o zamiarze podwyższenia ceny umownej (M.P. z 1993 r. Nr 62, poz¦ 560). Ceny umowne można ustalać na niższym poziomie, jeżeli z ważnych przyczyn przyznana zostanie odpowiednia dotacja przedmiotowa na towary lub usługi. Sprzedawca, na wniosek odbiorcy, ma obowiązek przedstawić mu kalkulację ceny, co nie dotyczy jednakże sprzedaży w placówkach handlu detalicznego, chociaż ceny detaliczne mają być oznaczone dla każdego towaru. Na sprzedawcy spoczywa również obowiązek obniżenia ceny w razie:

– pogorszenia jakości towaru i usługi w stosunku do norm przyjętych przy ustalaniu ceny,

– zmniejszenia ilości, masy lub objętości towaru,

– umówienia się o inną cenę.

Urząd skarbowy

Jeżeli sprzedawca nie obniżył ceny w wymienionych sytuacjach, wówczas urząd skarbowy wstrzymuje stosowanie tej ceny i ustala cenę właściwą. Natomiast sprzedawca, który nie obniżył ceny i osiągnął wskutek tego kwotę nienależną, jest obowiązany do jej zwrotu nabywcy lub urzędowi skarbowemu i do wpłacenia kwoty dodatkowej do budżetu państwa w wysokości 150% kwoty należnej.

Leave a Reply