Oddziaływanie na majątek państwowy znajdujący się w dyspozycji podmiotów gospodarczych

0
comments

Przewiduje się, że około 400 przedsiębiorstw państwowych będzie przekształconych w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 1993 r. Nr 78, poz. 368 i Nr 89, poz. 412).Ten rodzaj prywatyzacji ma następnie służyć zrealizowaniu idei powszechnej prywatyzacji. Ustawa określa bowiem krąg osób uprawnionych do otrzymania rekompensacyjnych świadectw udziałowych, które następnie podlegają wymianie na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych.

Oddziaływanie na majątek państwowy znajdujący się w dyspozycji podmiotów gospodarczych może mieć również miejsce poprzez różne konstrukcje wydatków budżetowych. Wcześniej wspomnieliśmy o możliwości przekazywania dywidendy lub odsetek od kapitału na cele inwestycyjne. Podobne znaczenie ma rezygnacja przez budżet z pobierania podatku dochodowego od osób prawnych i przeznaczenie należnych z tego tytułu kwot na cele inwestycyjne podatnika. Inną formą pośredniego finansoowania inwestycji jest udzielanie przez Skarb Państwa gwarancji wymaganych przez banki jako formy poręczenia związanego z zabezpieczeniem spłaty udzielanych kredytów bankowych. Budżet państwa może w

części finansować spłatę kredytów lub ich oprocentowania, co ma miejsce w stosunku do kredytów zaciągniętych w przeszłości na cele budownictwa mieszka-niowego oraz na cele rolnicze.

Natomiast bezpośrednimi formami finansowania inwestycji ze środków budżetowych są dotacje budżetowe udzielane na cele inwestycyjne. Dotyczą one nie tylko tzw. inwestycji centralnych, lecz także inwestycji podmiotów gospodarczych w zakresie podstawowej infrastruktury gospodarczej albo w innym zakresie ważnym ze względów społecznych lub gospodarczych, które nie mogą być sfinansowane ze środków własnych lub z kredytów bankowych zaciągniętych przez te podmioty (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa, Dz. U. Nr 117, poz. 508).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>