Zadania zlecone gminom

Zadania zlecone gminom mogą mieć obligatoryjny lub fakultatywny charakter. Za zlecone zadania obligatoryjne uznaje się te, które zostały przekazane gminom ustawąkompetencyjną oraz późniejszymi ustawami (np. ustawą o pomocy społecznej). Należą do nich w szczególności:

-ponoszenie kosztów stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy z tytułu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy w wyniku zwalczania chorób, szkodników i chwastów ponieśli wymierne straty w gospodarce

-przyjmowanie w zarząd nieruchomości, stanowiących zabytki kultury

-podejmowanie czynności związanych z przygotowaniem ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wynikających z powszechnego obowiązku obrony

-wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru oraz pokrywanie związanych z tym kosztów

-wypłacanie zasiłków członkom rodzin żołnierzy odbywających czynną i zastępczą służbę wojskową oraz powoływanych na ćwiczenia wojskowe

-pokrywanie należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych żoł-nierzom uznanym za jedynych żywicieli rodzin oraz żołnierzom samotnym

-ponoszenie kosztów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych przez nieznanych sprawców

-organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz związanych z tym kosztów

-pokrywanie kosztów przewozu osób podlegającej przymusowej hospitalizacji lub izolacji oraz przymusowemu leczeniu lub badaniu w ramach leczenia chorób zakaźnych

-prowadzenie i finansowanie zakładów społecznego lecznictwa otwartego

-udzielanie stałych i okresowych zasiłków w ramach pomocy społecznej oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych

-podejmowanie zleconych przez wojewodę zadań i środków niezbędnych do usunięcia zagrożenia w ochronie środowiska i jego skutków

-prowadzenie i finansowanie spraw administracyjnych z zakresu administracji rządowej ( w tym: ewidencji, akt stanu cywilnego,ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej).

Leave a Reply