ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

0
comments

Wbrew oczekiwaniom wielu specjalistów, tzw. Małej Konstytucji z 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz¦ 426)nie można uznać za poważne źródło prawa finansowego samorządu terytorialnego. Dlatego w dalszym ciągu pod-stawowym, ale ogólnym źródłem pozostaje w tym zakresie ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.).

W przedmiocie finansów samorządu terytorialnego Mała Konstytucja zawiera tylko zapis nastę-pujący: „Art. 73.1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne tych jednostek, subwencje i dotacje. 2. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych są gwarantowane ustawowo”. Zapis ten jest tak blankietowy, enigmatyczny i w dodatku wzbudzający wątpliwości, że merytorycznie trudno go uznać za jakiekolwiek źródło prawa finansowego samorządu terytorialnego, chociaż z całą pewnością jest nim formalnie.

Wspomniana wyżej ustawa o samorządzie terytorialnym poświęca wprawdzie cały rozdział 6 komunalnej gospodarce finansowej Jednak reguluje tylko kilka istotnych kwestii w tym zakresie. Wprowadza m.inn. w sposób ogólny zasady: równowagi budżetowej, uprzedniości, jawności i roczności budżetów gminnych, postanawia, że gmina prowadzi samodzielnie swoją gospodarkę finansową, zapowiada obiektywizację subwencji dla gmin oraz powołanie regionalnych izb obrachunkowych jako organów kontroli finansowej. W większości spraw odsyła jednak do ustaw, które mają być wydane w przyszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>