Co ma znaczenie dla finansów samorządu terytorialnego?

Nic więc dziwnego, że o rzeczywistym kształcie finansów samorządu tery-torialnego zadecydowały późniejsze ustawy i akty wykonawcze do nich. Niektóre z tych aktów były poświęcone wyłącznie sprawom gminnym, inne tylko przy okazji regulacji ogólnopaństwowych dotyczyły także finansów gmin. Spośród najważ- niej szych źródeł prawa finansowego samorządu terytorialnego można tu wymienić:

-ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600)',

-ustawę z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (tekst jecln. Dz. U. Nr 72, poz. 344 z 1993 r.)

-ustawę z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 zm. Nr 101, poz. 444 z 1992 r. Nr 21, poz. 86)

-ustawę z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko-wych (Dz. U. Nr 85, poz. 428).

Istotne znaczenie dla finansów samorządu terytorialnego mają też ustawy dotyczące poszczegól-nych podatków, stanowiących dochody budżetów gmin (podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku leśnego, podatku dochodowego od osób prawnych), a także nadające gminom określone prawa w zakresie realizacji dochodów nieopodatkowanych lub określające sposób realizacji tych praw (np. ustawa o referendum

gminnym, o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych). Źródła te zostaną bardziej dokładnie powołane w rozdziale 5 niniejszej części.

Finanse samorządu terytorialnego regulowane są też wprost około dziesięcioma rozporządzeniami Rady Ministrów, blisko dwudziestoma rozporządzeniami Ministra Finansów i kilkoma zarządzeniami tegoż Ministra. Większość tych aktów dotyczy wykonania ustawy z 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.

Leave a Reply