Charakter prawny czynności bankowych a prawo finansowe

Prawno-finansowe apsekty pasywnych czynności bankowych (prowadzenie rachunków bankowych i dokonywanie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych). Prawno-finansowe aspekty aktywnych czynności bankowych (udzielanie kredytów i pożyczek, emisja bankowych papierów wartościowych).

Katalog czynności bankowych ustalają przepisy prawa bankowego i statuty prawa bankowego. Czynności bankowe są realizowane na rzecz klientów banku na podstawie odpowiednich umów zawieranych z bankiem. Część tych umów ma charakter nazwany, są one normatywnie określone przepisami prawa cywilnego. Część zaś ma charakter nie nazwany i jest określona przepisami prawa bankowego.

Normatywna relacja umów dotyczących czynności bankowych sprawia, iż zapis swobody kontraktowej w tej dziedzinie jest znacznie ograniczony i nie może być rozszerzony wolą stron, a zwłaszcza wolą klienta banku. Swoboda klienta może być ponadto ograniczona pozycją banku wyznaczoną przez przepisy prawa bankowego. Taka sytuacja ma miejsce również w polskim prawie bankowym (z 1989 r.). Przyjęto w nim bowiem, że banki w zakresie swojej działalności mogą wydawać regulaminy określające:

– warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych,

– rodzaje wkładów oszczędnościowych i warunki prowadzenia rachunków tych wkładów,

– rodzaje udzielanych kredytów oraz warunki umów kredytowych i umowy pożyczki,

– warunki udostępniania skrytek sejfowych,

– inne czynności usługowe banków.

Postanowienia regulaminów są dla stron wiążące, jeżeli strony w umowie nie ustalają odmiennie swych praw i obowiązków. Przyjmuje się, że regulaminy bankowe są regulaminami w znaczeniu przepisów art. 385 oraz art. 385 i art. 385 k.c. (w brzmieniu ustalonym w 1990 r., Dz. U. Nr 55, poz. 321).

Leave a Reply