KONTROLA FINANSOWEJ SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA ORGANIZACJI

Innym wskaźnikiem w tej grupie jest relacja pokazująca poziom kosztów administracyjnych i umożliwiająca ich kontrolę. Wielkość tej relacji (koszty administracyjne wartość sprzedaży) informuje nas o udziale kosztów administracyjnych (zarządu) w wartości sprzedaży. Koszty te zawierają się zwykle w przedziale 10-15% ogółu kosztów i powinny uwzględniać wszystkie ogólne koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, włączając w nie również odsetki od zaangażowanych kapitałów obcych.

Koszty administracyjne są na ogól kosztami stałymi (niezależnymi od poziomu produkcji) i powinny pozostawać w degresywnej zależności od sprzedaży. Wzrost sprzedaży np. o 10% powinien dawać niewielki wzrost kosztów administracyjnych rzędu od 1 do 4%.

W kontroli finansowej sprawności działania organizacji istotna jest również ocena umiejętnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa.

Najbardziej ogólny wskaźnik z tej grupy – globalnego obrotu aktywami – określa, ile razy wartość sprzedaży jest większa od majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo. Jego wielkość w dużym stopniu zależy od specyfiki branży. Będzie on więc niski w przemysłach o wysokiej kapitałochłonności, wysoki zaś w przemysłach o dużym udziale pracy ludzkiej w procesach produkcyjnych i niskiej kapitałochłonności. Stąd wskaźnik ten jest szczególnie pożyteczny przy porównaniach aktywności gospodarczej dwóch różnych przedsiębiorstw tej samej branży.

Leave a Reply