Regulacje prawno-finansowe dotyczące podmiotów gospodarczych

Nie czynimy przedmiotem szczegółowego opisu procedury postępowania w obrębie wymienionych działań. Obejmuje ona bowiem problematykę 'wykraczającą poza ramy prawa finansowego. Wystarczy zatem, jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że oddziaływanie na majątek podmiotów gospodarczych odbywa się nie tylko przy użyciu instrumentów finansowych. Rola tych instrumentów jednak jest znaczna i są one raczej wspomagane innymi instrumentami prawnymi i ekonomicznymi.

Regulacje prawno-finansowe dotyczące podmiotów gospodarczych

Podstawową zasadą gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych w systemie rynkowym jest samofinansowanie. Kapitalne znaczenie odgrywa zatem gromadzenie przychodów i ich wydatkowanie.

Źródłem przychodów są należności pieniężne uzyskane ze sprzedaży towarów i usług, a także inne środki, jak: kary umowne, odszkodowania, darowizny, dootacje budżetowe itp. Zasadnicze znaczenie mają przychody osiągnięte w wyniku sprzedaży towarów i usług w ramach prowadzonej działalności. O ich wielkości decydują nie tylko rozmiary działalności, lecz także inne czynniki, jak: ceny, opłaty, marże, stawki, taryfy – produktów lub usług. Wysokość przychodów jest następnie korygowana przez niektóre płatności obciążające przychody, jak: podatek od towarów i usług, akcyza, opłaty skarbowe, cła, kursy walut itp.

W systemie gospodarki rynkowej obowiązuje zasada swobody ustalania cen. Kształtują sie one pod wpływem popytu i podaży. Są to ceny umowne, które ustala się w drodze ich uzgodnienia przez strony zawierające umowę.

Leave a Reply