Posts Tagged ‘podatki’

postheadericon Szczególny nadzór podatkowy

Szczególny rodzaj wzmocnionej kontroli dotyczącej działalności w zakresie niektórych wyrobów akcyzowych (wyroby spirytusowe, wino, piwo) tworzy system, zwany szczególnym nadzorem podatkowym. Chodzi oczywiście o ochronę interesów fiskalnych państwa w zakresie wytwarzania, przerobu, zużywania, magazynowania, przewozu i obrotu niektórymi towarami i półwyrobami. System ten określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 22.02.1982 r. – w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru (.Dz.U. Nr 9, poz¦ 68 z>n. z 1991 r. Nr 112, poz. 488 i z 1992 r. Nr 32, poz¦ 136). Szczególny nadzór podatkowy sprawują urzędy kontroli skarbowej.

Read the rest of this entry »

postheadericon Kontrola decyzji podatkowych

Decyzje podatkowe są wzruszalne. Środki prawne temu służące można podzielić na zwyczajne i nadzwyczajne. Do pierwszej grupy należą: odwołanie od decyzji, zażalenie na postanowienie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ naczelny. Natomiast do nadzwyczajnych środków należą: żądanie wznowienia postępowania, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, żądanie zmiany lub uchylenia decyzji, skarga do NSA.

Read the rest of this entry »

Kategorie
najtańszy kredyt konsolidacyjny