Szczególny nadzór podatkowy

0
comments

Szczególny rodzaj wzmocnionej kontroli dotyczącej działalności w zakresie niektórych wyrobów akcyzowych (wyroby spirytusowe, wino, piwo) tworzy system, zwany szczególnym nadzorem podatkowym. Chodzi oczywiście o ochronę interesów fiskalnych państwa w zakresie wytwarzania, przerobu, zużywania, magazynowania, przewozu i obrotu niektórymi towarami i półwyrobami. System ten określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 22.02.1982 r. – w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru (.Dz.U. Nr 9, poz¦ 68 z>n. z 1991 r. Nr 112, poz. 488 i z 1992 r. Nr 32, poz¦ 136). Szczególny nadzór podatkowy sprawują urzędy kontroli skarbowej.

Szczególny nadzór podatkowy jest określeniem niezbyt fortunnym, ponieważ jest to system, który wykracza poza samą sferę rozliczeń podatkowych z budżetem. O wysokości tych rozliczeń decyduje przede wszystkim produkcja oraz zbyt wyrobów objętych szczególnym nadzorem. Z tego tytułu państwu przypadają bardzo duże dochody budżetowe i wobec tego szczególna troska o ten fragment działalności gospodarczej staje się zrozumiała. (Dz. U. z 1993 r. Nr 59, poz. 275, Nr 69, poz. 333, Nr 81, poz. 381, Nr 134, poz¦ 655).

Szczegółowość unormowań prawnych w zakresie działalności objętej szcze-gólnym nadzorem podatkowym dotyczy przede wszystkim procesów technologicznych produkcji, a także sposobów magazynowania i metod dystrybucji oraz zbytu. Jest to problematyka, która wykracza poza ramy prawa finansowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>