Kontrola podatkowa

Kontrolę podjętą przez organy podatkowe po wszczęciu postępowania po-datkowego i prowadzoną w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego możemy określać mianem kontroli podatkowej. Pod względem podmiotowym obejmuje ona wszystkich podatników, płatników i inkasentów. W odniesieniu do niektórych podatników stosuje się ponadto tzw. szczególny nadzór podatkowy. W ramach kontroli podatkowej pracownicy organu podatkowego upoważnieni do dokonania czynności kontrolnych są uprawnieni do przeprowadzenia oględzin gruntów, budynków, lokali i innych pomieszczeń oraz przedmiotów związanych z wykonywaną działalnością zarobkową, wglądu do wszelkiego rodzaju akt, dokumentów i ksiąg dotyczących tej działalności, a także sporządzania z nich notatek, odpisów lub wyciągów. Oględziny lokali mieszkalnych mogą być dokonywane za zgodą posiadacza lokalu, chyba że – na wniosek organu podatkowego – zgody takiej udzieli prokurator rejonowy. Przeglądanie akt postępowania przygotowawczego i sądowego odbywa się zgodnie z przepisami procedury karnej i cywilnej oraz z zachowaniem tajemnicy służbowej. Podmioty kontrolowane mają obowiązek udostępnić organowi kontrolnemu wszelkie obiekty kontroli oraz udzielać wyjaśnień dotyczących ustalenia zobowiązania podatkowego. Czynności kontrolnych należy dokonywać zgodnie z przepisami art. 167 k.p.a.

Jeżeli organ nie wszczął postępowania podatkowego, a potrzebuje dokonać czynności sprawdzających, to wówczas powinien zwrócić się z wnioskiem do dyrektora urzędu kontroli skarbowej o dokonanie kontroli podatkowej przez organ kontroli skarbowej.

Leave a Reply