Celem nadzoru jest zapewnienie:

– bezpieczeństwa wkładów oszczędnościowych i lokat gromadzonych w bankach,

– zgodności działalności banków z przepisami prawa bankowego, w szcze-gólności w stosunkach z osobami prawnymi i fizycznymi.

– dokonywaniu analizy bilansu banku,

– badaniu realizacji obowiązku utrzymywania płynności płatniczej przez bank,

– badaniu zgodności udzielanych kredytów i pożyczek z wymogami prawa bankowego,

– badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek,

– badaniu stosownego oprocentowania kredytów i pożyczek oraz wkładów oszczędnościowych i lokat,

– badaniu sytuacji finansowej banku.

Mając na względzie cele nadzoru bankowego Prezes NBP został upoważniony do ustalania wiążących banki: 1) norm płynności, norm dotyczących pokrycia funduszami własnymi aktywów banku oraz norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, 2) zasad postępowania przy zawieraniu umów rachunku bankowego, przyjmowaniu depozytów oraz wykonywaniu innych usług, jak również zasad zawiadamiania właściwych organów państwowych o ujawnieniu okoliczności wskazujących na lokowanie w banku środków pieniężnych lub innych wartości majątkowych, które mogą pochodzić z przestępstwa, 3) zasad postępowania przy dokonywaniu wpłat gotówkowych przekraczaj ąych określoną kwotę, rejestrowania tych wpłat i przechowywania związanych z nimi dokumentów. Dwa ostatnie uprawnienia mają na celu zapobieżenie tzw. praniu pieniędzy przez banki.

Wśród norm prawnych stosowanych przez NBP środków nadzoru bankowego wyróżnić można zalecenia oraz decyzje. Pierwsze z nich są podejmowane dla przywrócenia płynności płatniczej lub osiągnięcia norm ustalonych przez Prezesa NBP wobec nadzorowanych banków. Zalecenia mogą ponadto dotyczyć zwiększenia funduszy własnych lub zaniechania określonych form reklamy. Natomiast decyzje stosuje się wówczas, gdy bank uporczywie nie realizuje zaleceń NBP lub gdy działalność nadzorowanego banku jest wykonywana z rażącym naruszeniem prawa lub statutu albo stwarza istotne zagrożenie dla interesów posiadaczy wkładów oszczędnościowych lub lokat w banku.

– wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu banku bezpośrednio odpowiedzialnego za stwierdzone nieprawidłowości,

– zawiesić w czynnościach członków zarządu banku do czasu rozpatrzenia wniosku o ich odwołanie,

– ograniczyć zakres działalności banku (wydać zakaz zawierania nowych umów),

– cofnąć decyzję o wyrażeniu zgody na utworzeniu banku i zarządzić jego likwidację,

– ustanowić zarząd tymczasowy na okres do 3 miesięcy, jeżeli bank poniósł stratę w wysokości przewyższającej kwotę jego funduszy własnych lub gdy istnieje realne zagrożenie powstania strat w takim rozmiarze.

Nadzór bankowy jest wykonywany przez upoważnionych pracowników NBP, którym przysługują określone uprawnienia kontrolne. Natomiast na bankach nadzorowanych spoczywa szereg obowiązków mających na celu umożliwienie sprawowania nadzoru i realizacji podjętych środków nadzoru.

Leave a Reply