• Home
  • Mapa strony
  • płyta pa6 www.betaplast.com.pl wysokiej jakości Airmax.pl gwarantuje szybki internet w Dolnośląskiem, zwłaszcza we Wrocławiu. Szczegóły na airmax.pl

CONTROLLING W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

Controlling w obszarze produkcji obejmuje ekonomiczne sterowanie produkcją, rozumiane jako oddziaływanie w sposób pośredni i bezpośredni na kształt struktury asortymentowo-ilościowej produkcji oraz na jej przebieg w czasie i przestrzeni dla zapewnienia najkorzystniejszej w danych warunkach realizacji zadań ekonomicznych organizacji [Nowosielski, 1994, s. 23],

Controlling w zarządzaniu produkcją jest więc zorientowany na sterowanie zyskiem (wynikiem operacyjnym). Nie oznacza to, że przedmiotem sterowania jest jedynie zysk, rozumiany jako rezultat działalności przedsiębiorstwa i wyliczany jako różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami uzyskania tych przychodów. Przedmiotem controiiingu w sferze produkcji są przede wszystkim komponenty wyniku operacyjnego działalności produkcyjnej, tj. elementy (składowe) przychodów i kosztów, zależne od decyzji zarządzania produkcją. W bieżącej kontroli procesów produkcyjnych wykorzystuje się dodatkowo system wskaźników techniczno-ekonomicznych (produktywność, jakość, stan zapasów materiałów i wyrobów gotowych, czas cyklu produkcyjnego, terminy i koszty dostaw itp.). Ze względu na to, że decyzje podejmuje właściwy względem problemu decyzyjnego kierownik produkcji (szef produkcji, kierownik wydziału, mistrz), jemu też kontroler musi przedstawić skutki różnych możliwości rozwiązania danego problemu czy przekroczenia wyznaczonych granic tolerancji. O ile jednak kierownictwo produkcji może w krótkich okresach kierować się w różnych sytuacjach niekoniecznie kryteriami ekonomicznymi, o tyle nadrzędnym zadaniem kontrolera jest zawsze dbałość

– 0 realizację długookresowego celu ekonomicznego przedsiębiorstwa. Analizując na bieżąco proces decyzyjny i skutki już podjętych decyzji, kontroler ma nie dopuścić do popełnienia błędów i wystąpienia odchyleń nie tylko w okresie bieżącym, ale także w przyszłości.

Leave a Reply