Gospodarka budżetowa Wspólnoty Europejskiej

0
comments

Działalność Wspólnot jest finansowana głównie z budżetu Wspólnot. Jest to instytucja, która uległa znacznej ewolucji (patrz, szerzej A. Komar, Gospodarka budżetowa Europejskich Wspólnot, Poznań-Warszawa 1981). Początkowo każda z trzech Wspólnot prowadziła gospodarkę budżetową odrębnie. Zakres postanowień zawartych w traktatach założycielskich i poświęconych gospodarce budżetowej był jednak różny. Najszerzej ujmował je traktat o utworzeniu EWG. Początkowo odrębnie traktowano również ordynacje budżetowe, które aczkolwiek miały podobną treść, to odnosiły się odrębnie do poszczególnych Wspólnot (np. ordynacje budżetowe z 1959 r. i z 1960 r.). W kwietniu 1965 r. dokonano fuzji odrębnych dotąd organów Wspólnot i zerwano także z odrębnością budżetów Wspólnot. W ślad za tym w lipcu 1968 r. wydano już wspólną ordynację budżetową. Zmieniono ją następnie w 1973 r., używając po raz pierwszy określenia budżetu zbiorczego na oznaczenie budżetu trzech Wspólnot. Kolejne zmiany w budżecie Wspólnoty miały miejsce w 1975 r., kiedy to rozszerzono kompetencje budżetowe Parlamentu Europejskiego, powołano Izbę Rachunkową, zmieniono zasady przenoszenia kredytów budżetowych oraz wskazano na potrzebę uproszczenia procedury budżetowej. Postulaty te zrealizowano w 1977 r. Kolejnych reform prawa budżetowego Wspólnot dokonano w 1968 r. w Jednolitym Akcie Europejskim oraz w traktacie z grudnia 1991 r. z Maastricht. Ten ostatni praktycznie wniósł tyle zmian, iż można raczej przyjąć, że to właśnie on reguluje obecnie zasady gospodarki budżetowej Wspólnot, natomiast pozostałe w mocy traktatu o EWG (art. 202-204, 207 i 208) stanowią jedynie ich uzupełnienie.Charakterystycznym dla organizacji gospodarki budżetowej Wspólnot jest oparcie jej na tradycyjnych zasadach budżetowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>