Traktat o Unii Europejskiej

Już w kwietniu 1970 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie zastąpienia udziałów państw członkowskich dochodami własnymi Wspólnot. Do dochodów własnych zaliczono wówczas: cła rolne, premie, opłaty dodatkowe i wyrównawcze pobierane w handlu produktami rolnymi z krajami trzecimi oraz opłaty z tytułu produkcji cukru cła pobierane na podstawie wspólnej taryffy celnej wpływy z tytułu podatku od wartości dodanej w wysokości 1% podstawy opodatkowania. Jednocześnie założono potrzebę rozszerzenia zakresu źródeł dochodów własnych. Realizacja tego zamierzenia zależała jednak od postępów w dziedzinie harmonizacji prawa podatkowego państw członkowskich Wspólnot (patrz szerzej pkt 1.7).

Ponadto traktat o Unii Europejskiej stworzył podstawy prawne dla wydawania przepisów prawa budżetowego Wspólnot. Rada, działając jednomyślnie na wniosek Komisji, po porozumieniu z Parlamentem Europejskim i uzyskaniu opinii Trybunału Rewidentów Księgowych: 1) sporządza przepisy finansowe określające zwłaszcza procedurę, która ma być przyjęta dla ustanawiania i realizacji budżetu oraz przedstawiania i kontroli rozliczeń, 2) określa metody i procedurę, zgodnie z którymi wpływy budżetowe przewidziane w ustaleniach dotyczących środków

własnych Wspólnoty są udostępniane Komisji oraz określa działania, jakie w razie konieczności należy zastosować celem zaspokojenia wymogów gotówkowych, 3) ustala zasady dotyczące odpowiedzialności kontrolerów finansowych i księgowych oraz zasady dotyczące odpowiedniej organizacji kontroli. Równolegle przyjęto jednak zasadę, że celem utrzymania dyscypliny budżetowej komisja nie proponuje żadnych aktów Wspólnoty, nie zmienia swoich propozycji i nie podejmuje żadnych działań wykonawczych mogących wywrzeć znaczny wpływ na budżet Wspólnot, bez upewnienia się, czy takie propozycje lub działania mogą być sfinansowane w ramach środków własnych Wspólnoty.

Przy sporządzaniu projektu budżetu Wspólnoty obowiązują ponadto inne zasady budżetowe, w tym zasada równowagi budżetowej (rozumiana dosłownie), zasada uprzedniości, zasada roczności i zasada szczegółowości budżetu.

Leave a Reply