Jak powinien wyglądać dobrze zorganizowany system kontroli?

Narzędzia analizy finansowej wykorzystywane w obszarze controllingu muszą zatem nie tylko koncentrować się na ocenie kondycji przedsiębiorstwa. Powinny także być sygnałem ostrzegawczym w sterowaniu organizacją. Ma to szczególne znaczenie przy pogarszaniu się sytuacji przedsiębiorstw. Jest to zazwyczaj proces powolny, którego ujemne skutki, jeśli nie są neutralizowane, będą stopniowo narastać.

System controllingu finansowego jest bardzo rozbudowany. Wynika to z zasady, że wszelkie decyzje podejmowane przez zarządzających organizacjami mają swoje odzwierciedlenie w kategoriach pieniężnych. Takie „zderzenie” finansów i decyzji firmy legło u podstaw określenia roli controllingu finansowego w procesach planowania oraz kontroli. Z jednej strony, w kategoriach finansowych można praktycznie ocenić każde działanie czy przesłanki decyzji, z drugiej zaś – żadna decyzja nie powinna być w organizacji podejmowana bez rozważenia aspektów finansowych, jakie się z nią wiążą.

Na zakończenie zastanówmy się nad tym, jak powinien wyglądać dobrze zorganizowany system kontroli. Przede wszystkim musi być zorientowany na zapewnienie realizacji celów firmy, jest bowiem jedynie środkiem, a nie wartością „samą w sobie”. Dlatego powinien zapewnić kierownictwu i pozostałym uczestnikom organizacji odpowiednią ilość rzetelnych informacji o zasobach i procesach w niej przebiegających. Musi szybko ujawniać wszelkie zagrożenia i odstępstwa od założonych standardów. Trudno wyobrazić sobie spełnienie tych postulatów bez akceptacji systemu kontroli przez członków organizacji. W przypadku jej braku utrzymanie go w porównywalnej sprawności wymagać będzie nieproprocj ona lnie większych nakładów, a niski koszt kontroli to przecież jedna z podstawowych zalet, które powinien posiadać system kontroli.

Leave a Reply