Ograniczenia obrotu dewizowego

1)Ograniczenia obrotu dewizowego mogą wynikać wyłącznie z ustawy z 15 lutego 1989 r. – Prawo dewizowe, natomiast Minister Finansów w ogólnym zezwoleniu dewizowym ma prawo je liberalizować. Jeśli ogólne zezwolenie dewizowe nie dopuszcza określonych czynności, o pozwolenie na ich dokonanie można ubiegać się drogą indywidualnego zezwolenia dewizowego. Wspomniane ograniczenia dotyczą przy tym zarówno obrotu płatniczego z zagranicą, j ak i obrotu dewizowego w kraju.

2)Wartości dewizowe mogą być wywożone lub przekazywane za granicę tylko w sytuacjach i na warunkach przewidzianych przepisami prawa. Przewidują one możliwość wywozu za granicę walut obcych w następujących okolicznościach, które zostaną tu wymienione przykładowo:

-krajowe osoby fizyczne mogą wywozić za granicę walutę równowartości 20 000 dolarów USA, jednak środki te mogą być tam wydatkowane wyłącznie na cele przewidziane w przepisach prawa

-te same podmioty mogą wywozić za granicę walutę polską w kwocie nie przekraczającej 20 000 000 zł. Jednak przeznaczać za granicą można te środki na bardzo wąsko określony zakres wydatków

-krajowe osoby fizyczne mogą wywozić za granicę waluty obce nabyte w bankach dewizowych w wysokości określonej przepisami o pokrywaniu kosztów podróży służbowej poza granicami kaju

-podmioty gospodarcze, które posiadają własne rachunki walutowe, mogą wywozić za granicę, pobrane z tych rachunków waluty wymienialne w kwocie do 10 000 dolarów USA, z przeznaczeniem na zakup za granicą rzeczy ruchomych i praw majątkowych oraz usług (z wyłączeniem udziałów i akcji w spółkach z siedzibą za granicą)

-na podobnych zasadach jak wyżej krajowe osoby fizyczne mogą wywozić z rachunków „A” kwotę walut powyżej 2 000 dolarów USA. Waluta ta nie może być jednak przeznaczona na prowadzoną działalność gospodarczą tych podmiotów

-krajowe podmioty gospodarcze mogą wywozić za granicę zakupioną w banku walutę o wartości do 2 000 dolarów USA, zarówno na zapłatę wymagalnych zobowiązań, jak i na pokrycie przyszłych zobowiązań z określonych tytułów

-także osoby zagraniczne mogą wywozić za granicę wartości dewizowe, ale tylko w sytuacjach i na zasadach określonych w przepisach prawa (np. walutę pobraną z rachunków „C”, apochodzącą z okr eślonych tytułów walutę pochodzącą z realizacji zagranicznych przekazów bankowych i pocztowych itp.).

W powyższych wypadkach waluty mogą być wywożone za granicę w formie np. gotówki. Odrębne warunki i zasady są natomiast przewidziane dla przekazywania za granicę walut obcych.

Leave a Reply