PLAN TAKTYCZNY

Plan taktyczny, z kolei, jest zbiorem decyzji określających cele pośrednie względem celów sformułowanych przez plan strategiczny. Plan ten obejmuje także ustalenia co do reguł przydzielenia zasobów stosownie do zadań bieżących oraz ustalenia reguł efektywnego ich wykorzystywania przy realizacji zadań. Planem taktycznym pani Jodłowskiej był na przykład program działań promujących jej salon odnowy biologicznej czy też techniczny plan działania związany z założeniem firmy, zakupem niezbędnego wyposażenia, jego instalacją itp.

Przez plan operacyjny należy natomiast rozumieć zbiór decyzji określających konkretne zadania i działania konieczne do poprawnego ich wykonania w przewidzianym ściśle czasie oraz warunki, które muszą być dotrzymane przy realizacji poszczególnych zadań i czynności (technologiczne, ekonomiczne, organizacyjne), a także warunki zewnętrzne (np. ochrony środowiska) [Zawiślak, 1978, s. 125],

W tabeli 4.2 zostały zaprezentowane jeszcze inne, istotne cechy planów wyodrębnionych według kryterium charakteru planu. Planowanie strategiczne zakreśla zatem ogólne ramy dla zasadniczych decyzji przedsiębiorstwa, a planowanie operacyjne zmierza do tego, aby przy uwzględnieniu celów strategicznych ukierunkowywać codzienne działania firmy [Sleinmann, Schreyogg, 1995, s. 107]. Plan operacyjny jest taki, jaki buduje sobie menedżer dla konkretnych zestawów czynności w konkretnym dniu, tygodniu, miesiącu. Planowanie operacyjne pełni „funkcję wykonawczą”

Leave a Reply