RODZAJE PLANÓW

Horyzont czasu planowania jednostki organizacyjnej, zakładu, przedsiębiorstwa itd. branżowe, sektorowe, ogólnogospodarcze wycinkowe, problemowe, kompleksowe operacyjne, taktyczne, strategiczne deklaratywne, proceduralne krótkookresowe, średniookresowe, długookresowe

Podział planów według kryterium podmiotowego dotyczy planów sporządzanych przez przedsiębiorstwa i ich ugrupowania. Plany mogą być tworzone na potrzeby komórki organizacyjnej (np. działu marketingu, działu finansowego), zakładu przedsiębiorstwa (np. filii firmy X w miejscowości Z) lub całej organizacji (plan przedsiębiorstwa). Budowa planu na potrzeby działu (komórki organizacyjnej) nie wyklucza tworzenia planów całej firmy. W rzeczywistości w planach przedsiębiorstwa następuje agregacja planów różnych jego jednostek.

Kryterium przedmiotowe pozwala integrować plany działania przedsiębiorstw współpracujących w ramach jednej branży (np. przemysł odzieżowy) czy też sektora (np. przemysł lekki). Dzięki ustaleniu celów oraz sposobów ich realizacji, firmy z jednej branży lub sektora mogą przeciwdziałać istniejącej lub potencjalnej konkurencji, zmniejszać negatywne wpływy zmian warunków otoczenia czy też łączyć swoje zasoby w celu zdobycia nowych rynków lub prowadzenia działalności innowacyjnej (B + R). Przykładem może być projekt samolotu Airbusa, który połączył zasoby i umiejętności wielu przedsiębiorstw europejskich. Każde z nich koncentrowało swoje plany wewnętrznego (indywidualnego) funkcjonowania na realizacji celów ustalonych przez koordynatorów projektu Airbus.

Leave a Reply

Kategorie
impregnat do chodników betonowych kserokopiarki xero