RODZAJE KONTROLI – KONTYNUACJA

Kontrola zasobów finansowych była w MEBLEX-ie centralnym spoiwem działań korygujących wykorzystanie pozostałych zasobów organizacyjnych. Praktycznie była prowadzona samodzielnie lub jako niezbędny składnik działań kontrolnych w obszarach rzeczowych i informacyjnych. Kontrola finansowa dotyczyła najczęściej oceny źródeł pozyskiwania kapitału, sposobów jego wykorzystania, zarządzania gotówką oraz wyników finansowych przedsiębiorstwa. Jako składnik procesów kontrolnych pozostałych zasobów organizacji, kontrola finansowa obejmowała w MEBLEX-ie analizę wpływu poziomu zapasów, wielkości i efektywności działalności inwestycyjnej, prognoz kształtowania się popytu na koszty (wydatki) firmy, jej wynik finansowy i wielkość strumienia pieniężnego (cash jlows).

W ramach kryterium podmiotowego wyodrębniliśmy kontrolę wykonywaną przez:

– każdego wykonawcę działania {samokontrola) – w analizowanej przez nas firmie ten typ kontroli miał być dopiero wprowadzony jako ważny czynnik decentralizacji zarządzania

– każdego kierownika (funkcjonalna) – w MEBLEX-ie kierownicy poszczególnych zakładów produkcyjnych musieli oceniać wyniki sprzedaży swoich produktów, wartości ponoszonych kosztów i raz w miesiącu przesyłać te informacje do Biernackiego

– specjalistów od kontroli”, osoby nie wykonujące kontrolowanego zadania, zawodowych kontrolerów (kontrola zawodowa, instytucjonalna) – taką osobą w spółce MEBLEX był Biernacki, który nie tylko sam kontrolował różne obszary działania firmy, ale także określał ramy kontroli dla poszczególnych zakładów i pracy ich kierowników.

Leave a Reply

Kategorie
https://www.extramebleogrodowe.pl/