Konlrota funkcjonalna

– realizacja kontroli przez kierownika (zarządzającego),

– selekcja najlepszych rozwiązań indywidualnych, uogólnienie podobnych,

– nieobligatoryjny charakter,

– operowanie głównie kontrolą bieżącą. – dokonywanie kontroli przez specjalnie w tym celu powołany, wyodrębniony zespól,

– ustalony z góry i formalnie ujęty tryb postępowania,

– obligatoryjny i jednolity dla wszystkich charakter kontroli,

– operowanie głównie kontrolą końcową (CJC post). taryzacji) lub stałą działalność istniejących w organizacjach komórek kontrolnych (np. dział kontroli jakości). Innymi słowy, kontrola wewnętrzna jest działaniem przeprowadzanym w organizacji (lub jednostce organizacyjnej) przez jej własne organa kontrolne. Cykliczna ocena i kontrola działalności zakładów spółki MEBLEX prowadzona przez zarząd firmy oraz kierowników poszczególnych zakładów ma charakter kontroli wewnętrznej.

Kontrola zewnętrzna wynika z systemu funkcjonowania organów władzy oraz administracji państwowej i gospodarczej, a także prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. Do tego rodzaju kontroli spółki MEBLEX zalicza się działanie inspektoratów pracy, ochrony środowiska, izb skarbowych, zespołów biegłych księgowych, Urzędu Antymonopolowego, NIK itp. Funkcję kontroli zewnętrznej wobec firmy sprawują również banki i arbitraż gospodarczy.

Najczęściej omawianym w literaturze przedmiotu podziałem kontroli jest jej klasyfikacja według kryterium czasu – okresu objętego kontrolą. Wyodrębnia się tutaj kontrolę wstępną (ex antę), bieżącą (sterującą lub przez sprzężenie zwrotne) i końcową (następczą lub ex post).

Leave a Reply

Kategorie
https://wiatykroll.pl/wiaty-stadionowe/