ROZWÓJ FIRMY A PLANOWANIE CZĘŚĆ 3

W ostatniej fazie rozwoju firmy i potrzeby planowania – w fazie strategicznego rozwoju – menedżerowie zajmują się problemami wzrostu, poszukując sposobów rozszerzenia i dywersyfikacji działalności ustabilizowanego (zrównoważonego) przedsiębiorstwa. Na tym etapie należy zwiększać wysiłki nad wprowadzeniem wszechogarniającego, sformalizowanego systemu planowania obejmującego dłuższe okresy.

Oczywiście nie wszystkie firmy muszą przechodzić przez wszystkie etapy rozwoju planów. Dla salonu pani Marii najważniejsze w momencie zakładania firmy było przejście przez etap przedsiębiorczości i luki administracyjnej w budowie planu. Gdy firma zacznie się rozwijać, konieczne stanie się wejście z planem w fazę luki oczekiwań.

W każdym z tych etapów dobry menedżer musi ustalić i rozpowszechnić ciągle cele firmy. Są one różnorodne: od maksymalizacji zysków po wzrost pozycji na rynku, innowacyjność działania itp. Priorytety można ustalać według pilności realizacji lub znaczenia. Cele z kolei należy osadzać w ramach danego etapu rozwoju firmy i kluczowych problemów, z którymi ma lub może mieć ona do czynienia: przy powstawaniu firmy (jak zorganizować i wdrożyć planowane przedsięwzięcie), w pierwszych kilku latach funkcjonowania (jak utrzymywać firmę na rynku i jak kontrolować jej działanie), w okresie dojrzałości (jak modyfikować jej działanie, jak realizować strategię). Ciągłe cele przekształca się w konkretne zadania przez:

– wyznaczenie harmonogramów osiągania każdego celu,

– ustalanie konkretnych wskaźników realizacji, za pomocą których można „zmierzyć” każde zadanie,

– szeregowanie celów w kolejności znaczenia z punktu widzenia przyszłości.

Konkretne zadania przydziela się komórkom czy jednostkom organizacyjnym (ściślej: ludziom w nich zatrudnionym). Efekty osiągane przez, komórki organizacyjne stawać się będą następnie przedmiotem kontroli typu „plan wykonanie”.

Niektórzy menedżerowie lekceważą planowanie, są zbyt zajęci działaniami bieżącymi, a jeśli nawet myślą o przyszłości, to nie wierzą w możliwość jej kształtowania. Pamiętajmy jednak, że są plany stałe i plany operacyjne o krótkim horyzoncie.

Leave a Reply