ROZWÓJ FIRMY A PLANOWANIE CZĘŚĆ 2

W drugim etapie – luki administracyjnej-menedżerowie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że ich bieżące zadania mogłyby być lepiej realizowane, gdyby zostały wcześniej zaplanowane. Aby odejść od ciągłego zamieszania, w fazie tej zaczyna rozwijać się sformalizowane planowanie, zwłaszcza w celu zwiększenia skuteczności codziennej kontroli. Horyzont czasu planu jest wciąż stosunkowo bliski, obejmujący na ogół rok lub dwa lata. Pani Jodłowska swój biznesplan rozwinęła w sformalizowany dokument, który nie tylko pozwolił jej ocenić szanse powodzenia przedsięwzięcia, ale przede wszystkim określi! niezbędne do realizacji i późniejszej kontroli zadania organizacyjne, marketingowe i finansowe.

W fazie luki oczekiwań menedżerowie tworzą plany oceniające wizje dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Troszczą się o utrzymanie rozsądnego rozwoju firmy. Niemniej jednak w większości przedsiębiorstw rozwój następuje wolniej, a oczekiwania kierownictwa przekraczają rzeczywistość. Przy przejściu z fazy pierwszej do drugiej możliwości firmy zdają się wyprzedzać umiejętności kierownictwa „panowania” nad planowaniem i rozwojem. Natomiast przy przejściu z fazy drugiej do trzeciej oczekiwania menedżerów rosną szybciej od możliwości wzrostu firmy (Webber, 1984, s. 278). W przypadku firmy pani Jodłowskiej taka możliwość może wystąpić wtedy, gdy zechce ona rozwijać zakres świadczonych usług. Może się wtedy okazać, że jej oczekiwania nie mogą zostać już zrealizowane ze względu na nasycenie rynku przez konkurentów. Pani Maria powinna jak najszybciej tworzyć plan dalszego rozwoju swego salonu, przewidzieć możliwości zwiększenia zakresu usług i dzięki temu wyprzedzić ewentualne poczynania konkurencji. Zdając sobie sprawę z takich zjawisk, pani Jodłowska powinna systematycznie zbierać i wykorzystywać w swoich planach informacje z otoczenia.

Leave a Reply