Pozycja SBU na rynku Atrakcyjność branży

Silna Inwestowanie i wzrost: poszukiwanie sposobu dominacji na rynku Selektywny wzrost: ocena możliwości segmentacji rynku, próba inwestowania w najbardziej obiecujące segmenty Selektywna analiza: utrzymanie poziomu inwestycji na poziomie minimalnym,maksymalizacja cash flow

Umiarkowanie silna Selektywny wzrost', identyfikacja słabości firmy, wykorzystanie silnych stron, poszukiwanie przywództwa w wybranych segmentach Selektywna analiza opcji: specjalizacja, selektywne inwestycje, segmentacja rynku Maksymalizacja zysku, minimalne inwestycje, ograniczenie linii produktowych i przygotowanie do wycofania się z rynku

Słaba Selektywna analiza opcji’. specjalizacja w niszach rynkowych, analiza możliwości wykupu firm o znaczących przewagach strategicznych Maksymalizacja zysku, próba specjalizacji i/lub przygotowanie do wycofania się z rynku Zgrane w czasie „żniwa” i wycofanie się z rynku

Metoda ta ma jednak także istotną wadę. Jest nią różnorodność kryteriów oceny atrakcyjności danej branży i rynku oraz siły (strategicznej sytuacji) firmy. W zależności bowiem od przyjętego kryterium (np. zyskowno- ści, perspektyw rozwoju, liczby konkurentów, stopnia kapitałochłonności) atrakcyjność branży i sytuacja firmy będą oceniane inaczej. Aby zatem metodę tę efektywnie wykorzystać w budowie strategii, trzeba zbudować wiele takich macierzy (według różnych kryteriów) i dopiero na tej podstawie systemowo ocenić, jaka strategia zapewni organizacji najlepsze możliwości i (lub) najmniejsze ryzyko.

Leave a Reply

Kategorie
http://notariuszmarek.pl/