OKNO PRODUKTU/RYNKU H.I. ANSOFFA

Klasyczną dziś techniką analizy strategicznej jest tzw. okno produk- tu/rynku stworzone przez H.I. Ansoffa. Przedstawia ono sposoby określania kierunku rozwoju organizacji na rynku. Model ten postrzegany jest jako jeden z etapów tworzenia strategii marketingowej, czyli ogólnego zamierzenia i zarazem dążenia przedsiębiorstw w zakresie produkcji i sprzedaży wybranego produktu na wybranym rynku.

Każda firma funkcjonująca na rynku posiada możliwość wyboru kierunków działania dla osiągnięcia postawionego celu. „Pojawienie się” mniej lub bardziej zróżnicowanych alternatyw może wynikać z przyjęcia odmiennych punktów widzenia i (lub) oddziaływania różnych czynników ograniczających zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu.

Klasycznym podejściem do formułowanych alternatywnych strategii działania firmy jest ich wyróżnienie ze względu na relacje zachodzące między rynkiem i produktem. Koncepcja H.I. Ansoffa, opierająca się właśnie na analizie tych relacji, ukazuje możliwości wzrostu organizacji przy zastosowaniu czterech podstawowych strategii: penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu i dywersyfikacji. Ilustruje to rysunek 3.4.

Strategia penetracji rynku polega na takich działaniach firmy, które zapewniają coraz pełniejsze wykorzystanie warunków i możliwości, jakie istnieją w sferze dotychczas obsługiwanej. Stosuje się ją wtedy, gdy „nasz” rynek jest względnie stabilny, a oferowane produkty znajdują się w wyższych fazach rynkowego cyklu życia. Najczęściej strategia ta realizowana jest poprzez tworzenie nowych sposobów dystrybucji, obniżanie cen lub intensyfikację promocji wyrobów lub usług. Może również polegać na dokonywaniu kolejnych segmentacji (podziałów) tego rynku i zróżnicowaniu oferty dla poszczególnych jego części.

Leave a Reply