Penetracja rynku

Celem controllingu w sferze penetracji rynku jest wypracowanie procedur oceny udziału przedsiębiorstwa w danym segmencie rynkowym, ustalaniu znaczenia i siły konkurencji oraz zależności zmian na rynku od działań marketingowych przedsiębiorstwa. Standardy kontroli mogą opierać się tutaj na sposobach strategicznej analizy otoczenia organizacji, m.in. na analizie SWOT lub macierzy Boston Consulting Group. (Szerzej na temat analizy SWOT i macierzy BCG piszemy w rozdziale dotyczącym zarządzania strategicznego.)

Kontrola sprzedaży poszczególnych asortymentów produkcji. Ponieważ obecnie właściwie co dzień pojawiają się nowe produkty, posiadanie danych obrazujących poziom (i dynamikę) sprzedaży poszczególnych wyrobów daje możliwości śledzenia zmian wymagań i gustów klientów. Nie zawsze uzyskanie takich informacji jest możliwe, natomiast zawsze jest kosztowne. Dlatego też w controllingu sprzedaży bierze się pod uwagę te dane, które dotyczą tych produktów, z których sprzedaży przedsiębiorstwo osiąga najwyższy zysk i (lub) których procentowy udział w sprzedaży jest największy. Jednym ze sposobów kontroli jest regularne zestawianie wyników sprzedaży poszczególnych asortymentów, obliczanie ich procentowego udziału w sprzedaży ogółem w danym okresie i odniesienie wyników do okresów wcześniejszych. Uzyskane wyniki ułatwiają planowanie produkcji i ustalanie wymiany jednego asortymentu na inny, bardziej odpowiadający potrzebom klientów.

Leave a Reply

Kategorie
miodowy blond https://sofista.com.pl/copywriting/