Postępowanie karne skarbowe w sprawach dotyczących przestępstw

Zgodnie z przepisami k.p.a., które do egzekucji administracyjnej mają również zastosowanie od postanowienia o zabezpieczeniu zobowiązanemu przysługuje prawo złożenia zażalenia, a od decyzji o zabezpieczeniu prawo złożenia odwołania.

Postępowanie karne skarbowe w sprawach dotyczących przestępstw

Postępowanie karne skarbowe regulowane jest przepisami ustawy karnej skarbowej z 26 października 1971 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz- 103 z późn.zm.).Obejmuje ono trzy fazy. Pierwsza z nich to postępowanie karne skarbowe przed organami finansowymi, a także prze innymi (np. prokuratorrem, policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową). Obejmuje ono: 1) postępowanie przy-gotowawcze, 2) postępowanie rozpoznawczo-orzekające, 3) środki zaskarżenia, 4) wzruszenie prawomocnych rozstrzygnięć w trybie nadzoru, 5) orzekanie w kwestiach odrębnych, 6) postępowanie w stosunku do nieobecnych.

– postępowanie sądowe w sprawach o przestępstwa skarbowe objęte aktem oskarżenia, 2) postępowanie w sprawach skierowanych do sądu na żądanie strony,

– postępowanie w stosunku do nieobecnych.

Trzecią fazę wypełnia postępowanie wykonawcze w sprawach karnych skarbowych. Obejmuje ono wykonywanie rozstrzygnięć finansowych organów orzekających oraz wykonanie orzeczeń sądowych.

Z dydaktycznego punktu widzenia problematyka postępowania karnego jest przedmiotem odrębnego wykładu, wykraczającego poza ramy finansów i prawa finansowego. Ograniczamy się zatem do zasygnalizowania tej problematyki, ponieważ z punktu widzenia prawa podatkowego postępowanie represyjne w zakresie zobowiązań podatkowych stanowi zamknięcie całego ciągu czynności związanych z wymiarem i realizacją zobowiązań podatkowych.

Leave a Reply

Kategorie
www.transkrypcje-krakow.pl