Prawo do dochodzenia należności celnych

0
comments

10)Prawo do wydania decyzji o wymiarze cła przedawnia się po upływie 2lat od dnia, w którym powstał obowiązek jego uiszczenia. Prawo do dochodzenia należności celnych ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o ich wymiarze stała się ostateczna.

11)W przypadkach określonych Prawem celnym, cło może być umorzone w całości lub częściowo. Przepisy przewidują taką możliwość w czterech przypadkach: gdy stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności jeśli w przypadku należności dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania gdy jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki na egzekucję gdy dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji.

Przestępstwa i wykroczenia celne oraz sankcje za ich popełnienie

Naruszenie przepisów prawa celnego jest przestępstwem lub wykroczeniem celnym, o ile jest to przewidziane przepisami prawa. Łacińska zasada: nullum crimen sine lege ma tu bowiem w pełni zastosowanie. Rodzaje przestępstw i wykroczeń celnych, a także sankcje za ich popełnienie określa ustawa karna skarbowa z 26 października 1971 r. (tekstjedn.: Dz-U. z 1984 r. Nr 22, poz¦ 103 z późn. zm.).

W myśl powoływanej ustawy – wykroczeniem celnym jest czyn społecznie niebezpieczny, zabroniony przez ustawę pod groźbą kary pieniężnej, którą aktualnie wymierza się w wysokości od 200 000 zł do 10 000 000 zł. Kara ta może być zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności (w przypadku jej nieuisz- czenia). Karze podstawowej może towarzyszyć kara dodatkowa w postaci przepadku rzeczy, będącej przedmiotem wykroczenia, o ile jest to przewidziane w przepisach szczególnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>