Zasady postępowania celnego – ciąg dalszy

Wymienione organy mogą odmówić udzielenia pozwolenia, jeśli wymagają tego względy polityki handlowej, ważny interes gospodarczy lub interes narodowy kraju oraz w przypadku wcześniejszego rozdysponowania ustanowionych kontyngentów.

3)Miejsca odpraw celnych i znajdujące się w nich towary celne, a w określonych przypadkach także towary znajdujące się w innych miejscach i te miejsca podlegają dozorowi celnemu.

Dozór celny polega na: dokonywaniu oględzin miejsca odpraw celnych i towarów celnych, opakowań, zamknięć celnych i dokumentów przeprowadzaniu rewizji celnej towarów celnych i środków przewozowych nie będących miejscami odpraw celnych konwojowaniu towarów celnych lab środków przewozowych nakładaniu zamknięć celnych na towary celne, pomieszczenia lub środki przewozowe.

4)Jedną z podstawowych czynności, wykonywanych przez organy celne w trakcie postępowania celnego jest sprawowanie kontroli celnej. Kontrola celna polega w szczególności na: przeprowadzaniu rewizji celnej towarów i środków przewozowych oraz dokonywaniu przeszukania terenów i pomieszczeń służących do ich przechowywania dokonywaniu przeszukania osób przekraczających granicę państwową oraz doprowadzaniu tych osób do urzędu celnego na czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli dokonywaniu wyżej wymienionych czynności w stosunku do osób przebywających w miejscu odprawy celnej przeszukiwaniu z udziałem organu pocztowego przesyłek pocztowych, wyłącznie w celu sprawdzenia, czy nie zawierają one towaru, którym obrót z zagranicą podlega należnościom celnym albo innym ograniczeniom wynikającym z Prawa celnego badaniu dokumentów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą sprawdzaniu prawidłowości realizacji zastrzeżeń, pod którymi udzielono zwolnień podatkowych.

5)Po przeprowadzeniu kontroli celnej (zwanej potocznie odprawą celną) organ celny wydaje decyzję o dopuszczeniu do obrotu na polskim obszarze celnym lub wywozu za granicę zgłoszonego towaru, a także o wymiarze należności celny cli.

Leave a Reply

Kategorie
https://blogkobiety.pl/jakie-wlasciwosci-maja-kielki-lucerny/