Wolny obszar celny

Ponadto, na podstawie powoływanej wyżej ustawy Prawo celne oraz przepisów wykonawczych wolne od cła są towary, których przywóz do Polski spełnia określone normy ilościowe lub warunki, że wymienimy tu: rzeczy osobistego użytku potrzebne podróżnemu w czasie podróży i pobytu w kraju, rzeczy zwyczajowo traktowane jako upominki (o wartości do 100 USD), rzeczy stanowiące mienie osoby przesiedlającej się itp. W sumie przepisy przewidują 38 przypadków takich zwolnień (zob. M. Wachowiak, Wszystko o cle. Katowice 1992, s. 46 i nast.).

Ogólna reguła obciążenia cłem obrotu towarowego z zagranicą stanowi, że cło płacone jest przy wwozie towaru na polski obszar celny. Dla pobudzenia handlu zagranicznego ustawodawca polski ustanowił w ramach polskiego obszaru celnego terytoria i jednostki organizacyjne, traktowane z punktu widzenia handlu mię-dzynarodowego jako „zagranica”. Należą do nich: wolne obszary celne, składy celne i magazyny celne, przy tym między dwiema ostatnimi formami nie ma istotnych różnic.

Za wolny obszar celny uważa się wyodrębnioną część polskiego obszaru celnego, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza przez polskie, zagraniczne i międzynarodowe podmioty gospodarcze.

Wolne obszary celne ustanawia Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Obroty towarowe między wolnym obszarem celnym i zagranicą są wolne od kontyngentów, pozwoleń i należności celnych.

Za skład celny uważa się wyodrębnioną część polskiego obszaru celnego, na której terenie podmioty gospodarcze mające siedzibę na terytorium Polski mogą składać i przechowywać towary oraz dokonywać ich konsygnacji, konfekcjonowania, uszlachetniania, przerobu, przetworzenia, montażu lub naprawy.

Założenie i prowadzenie składu celnego wymaga zgody Prezesa GUC. Towary złożone w składzie celnym mogą być tam przechowywane w ciągu 12 miesięcy, który to okres może zostać przedłużony przez dyrektora urzędu celnego o kolejne 6 miesięcy. Po tym okresie od składowanych towarów należy opłacić cło, gdyż w przeciwnym razie mogą one zostać sprzedane na poczet należności celnych.

Zarówno działalność wolnych obszarów celnych, jak i składów celnych podlega nadzorowi i kontroli organów celnych. Powyższe uwagi wskazują, że zwolnienia od należności celnych lub zawieszenie ich poboru może mieć także miejsce ze względów podmiotowo-organiza- cyjnych.

Leave a Reply

Kategorie
system WMS Adwokat Czarnków