Obrót gospodarczy

0
comments

Powyższa decyzja w obrocie gospodarczym z zagranicą ma formę pisemną. W ruchu osobowym decyzja taka może być jednak wydana także w formie ustnej. 6)Urzędy celne pobierają opłaty celne z tytułu: kontroli celnej, wydania pozwolenia, przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego, sprawowania na wniosek strony dozoru celnego.

Prawo celne przewiduje dla tych opłat następujące nazwy: depozytowa, manipulacyjna, manipulacyjna dodatkowa, za sprawowanie dozoru celnego, za wydanie pozwolenia.

Należy więc podkreślić, że opłata celna jest czymś zupełnie innym niż cło. Dlatego należy wyraźnie rozróżniać nazwy obydwu tych instytucji. Dla obydwu tych świadczeń można używać natomiast łącznej nazwy – należności celne.

7)Podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą winien wykonać decyzję o wymiarze cła – poprzez jego uiszczenie – w ciągu 14 dni od daty, gdy decyzja stała się ostateczna. Towar dopuszczony do obrotu w Polsce albo do

wywozu za granicę winien być podjęty z miejsca odprawy celnej w terminie do 30 dni od dnia, gdy stosowna decyzja stała się ostateczna. 8)W przypadku nieopłacenia cła lub braku wymaganych dokumentów przewozu, wywozu lub przywozu, towar celny podlega odpowiednio natychmia-stowemu zwrotowi z powrotem za granicę lub na polski obszar celny albo złożeniu w magazynie celnym, na koszt importera lub eksportera.

9)Cła pobrane od przywiezionych z zagranicy surowców, materiałów, prefabrykatów lub elementów kooperacyjnych, które zostały następnie zużyte przy wyrobie towarów wyeksportowanych, zwracane są producentowi w terminie 30 dni od ich wywozu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>