Zasady postępowania celnego

Postępowanie celne w sensie wąskim jest to całokształt zasad i czynności dotyczących ustalenia obowiązku celnego, wymiaru cła i jego poboru a także dozoru i kontroli celnej oraz egzekucji należności celnych.

W sensie szerokim postępowaniem celnym możemy nazwać całokształt zasad i czynności dotyczących przywozu i wywozu towarów w obrocie zagranicznym, określonych w rozdziale 6 ustawy Prawo celne oraz w wydanych do niej przepisach wykonawczych.

W sensie szerokim do postępowania celnego należałoby zaliczyć więc np. procedurę przyznawa-nia przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą zezwoleń i kontyngentów na eksport i import towarów, przyznawanie pozwoleń na przywóz i wywóz towarów przez organy celne, na podstawie upoważnienia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, itp.

Postępowanie celne podlega zasadom Kodeksu postępowania admini-stracyjnego (ustawa z 14 czerwca 1960 r. – tekst jedli.: Dz- U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26)oraz przepisom o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z 17 czerwca 1966 r. – tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161), z wyjątkiem sytuacji odmiennie uregulowanych w przepisach powoływanej ustawy Prawo celne. Dlatego poniżej wskażemy na ważniejsze, specyficzne elementy tego postępowania, przewidziane Prawem celnym.

1)Postępowanie celne może być wszczęte z urzędu lub na wniosek podmiotu dokonującego obrotu z zagranicą, jednak przesłanki wszczęcia oraz wzory wnio-sku są odmienne, niż przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Przykładowo: zgłoszenie celne podmiotu gospodarczego winno być wypełnione na formularzu SAD lub SAD Bis, co wymaga szczególnych kwalifikacji oraz posiadać wymagane załączniki.

2)W przypadku wymaganego pozwolenia na przywóz lub wywóz towaru należy złożyć stosowny wniosek Ministrowi Współpracy Gospodarczej z Zagranicą lub organom celnym najpóźniej na 30 dni przed przewidywanym przedstawieniem towaru do odprawy celnej.

Leave a Reply

Kategorie
https://retrocegla.pl/