Tryb i warunki płatności

Najczęściej opłata skarbowa jest płacona poprzez naklejenie i skasowanie znaków opłaty skarbowej. Przy wyższych kwotach opłaty jest ona pobierana w gotówce. Opłata skarbowa od weksli wkalkulowana jest w cenę formularzy blankietów wekslowych.

-notariusze – od wykonywanych przez nich czynności cywilnoprawnych,

-przewoźnicy – od dokumentów przewozowych,

-nabywcy rzeczy – od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub odprzedaży,

-komisanci – od umów komisu,

-sekretarze sądowi – od orzeczeń sądowych.

Pojęcie cła

Rodzaje (klasyfikacja) ceł. Cło jako instrument polityki społecznej i gospodarczej. Zasady obliczania ceł i taryfy celne. Organy celne. Postępowanie celne i kontrola celna. Przestępstwa i wykroczenia celne oraz sankcje za ich popełnienie.

Cło jest świadczeniem pieniężnym, ogólnym, bezzwrotnym, przymusowym, nieodpłatnym, jednostronnie ustalonym przez państwo. Jego przedmiotem jest wywóz towarów za granicę, przywóz ich z zagranicy lub przewóz przez obszar celny danego kraju. Tak więc cło posiada wszystkie stałe cechy podatku i należy traktować je jako specyficzny rodzaj podatku.

Cła wykorzystywane są we współczesnym świecie jako aktywny instrument polityki finansowej i gospodarczej (zob. p. i.), dla osiągnięcia różnorodnych celów. Dlatego niżej przedstawimy klasyfikację ceł ze względu na funkcje, którym mogą służyć.

Leave a Reply