SMNE DOCHODY BUDŻETOWE

Poza omówionymi poprzednio szerzej: podatkami, opłatami i dopłatami, cłami i pożyczkami publicznymi pozostałe dochody budżetowe mają mniejsze znaczenie. Gwoli zupełności rozważań zasygnalizujemy je jednak niżej.

Do innych dochodów budżetowych należą składki i inne wpłaty na rzecz funduszów pozabudżetowych, z czego największe znaczenie mają składki na ubezpieczenia społeczne. Charakter składek na ubezpieczenia społeczneoraz zasady ich uiszczania przeszły w ciągu kilkudziesięciu lat w Polsce ciekawą ewolucję. Jeszcze na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych składki te prawie powszechnie uznawano za podatek (zob. np. J. Jaśkiewiczów a, Finanse i prawo finansowe, cz. 1, Gclańsk 1978, s. 211 i nast.). Obecnie, zarówno ze względu na znaczną odrębność od budżetu państwa instytucji zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi (ZUZ, KRUS), jak i konstrukcję oraz kalkulację składek, a także ze względu na powiązanie tychże składek z wysokością wypłacanych świadczeń ze środków ubezpieczeniowych – składki na ubezpieczenia społeczne (zarówno nierolnicze, jak i rolnicze) tracą coraz bardziej podatkowy charakter. Cechy odpłatności i wzajemności różnią coraz bardziej składki na ubezpieczenia społeczne od podatków (zob. E. Ruśkowski, L. Etel, J. Stankiewicz, Prawo podatkowe, Białystok 1994).

Natomiast wyraźne elementy podatkowe posiadają składki na rzecz niektórych innych funduszów celowych, np. składki na Fundusz Alimentacyjny oraz składki na Fundusz Pracy.

Ponad wszelką wątpliwość cywilnoprawny charakter mają natomiast dochody państwa z jego własności. Przybierają one różne formy, np. ceny za sprzedaż majątku państwowego, czynszów dzierżawnych (za dzierżawę tego majątku), odsetek od ulokowanych lub pożyczonych kapitałów itp.

Leave a Reply