Inne dochody

Poza omówionymi dotychczas, gminy mogą czerpać dochody także z innych źródeł. Do najważniejszych z nich należą: samoopodatkowanie mieszkańców gminy dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpłaty innych jednostek komunalnych dochody z majątku gminy, opłaty przewidziane ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz¦ U. Nr 9, poz¦ 31 z późn. zm.), opłaty pobierane na podstawie innych przepisów niż wymieniona ustawa, spadki, zapisy i darowizny, odsetki od środków gromadzonych przez gminy na rachunkach bankowych.

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym przewidziała możliwość samoopodatkowania się mieszkańców gminy w drodze referendum. Zasady jego przeprowadzania określa ustawa z 29 listopada 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. Nr 110, poz. 473). Postanawia ona, że w sprawie samoopodatkowania mieszkańców gminy przeprowadzenie referendum jest obligatoryjne. Może ono być przeprowadzone z inicjatywy rady lub na wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do glosowania mieszkańców gminy. Jeśli rada nie uwzględni wniosku o przeprowadzenie referendum, na jej decyzję służy odwołanie się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dla wprowadzenia samoopodatkowania niezbędny jest udział w referendum 30% uprawnionych do głosowania oraz 2/3 ważnie oddanych głosów za samoopodatkowaniem. Świadczenia wprowadzone w ramach samoopodatkowania mogą dotyczyć wyłącznie osób fizycznych nie można nimi obciążać osób prawnych ani innych jednostek organizacyjnych z terenu gminy.

należy zwrócić uwagę, że samoopodatkowanie nie jest instytucją martwą lecz znajduje coraz częściej praktyczne zastosowanie. O przypadkach jego wprowadzenia pisano na łamach „Wspólnoty” w latach 1991-1993.

Leave a Reply

Kategorie
https://www.extrakursrejestratorkimedycznej.pl/pomorskie/ https://www.extraupadlosckonsumencka.pl/slask/upadlosc-konsumencka-jaworzno.php