Środki obrotowe

0
comments

Środki obrotowe w postaci materialnej (rzeczowej) są zapasami, pozostałe zaś są środkami niematerialnymi i prawnymi. Te ostatnie określa się również na podstawie przepisów prawnych (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r.).Są to:

– koszty nabycia praw majątkowych (projektów wynalazczych, patentów, licencji, znaków towarowych),

– wartość firmy,

– koszty organizacji i zgromadzenia kapitału zakładowego,

– nabyte oprogramowanie komputerów.

Ustalone pojęcia środków trwałych i obrotowych są obowiązujące w cało-kształcie gospodarki finansowej, a także w obrocie prawnym. Mechanizm oddzia-ływania ze strony państwa na ustalone w ten sposób składniki majątkowe polega m.in. na tym, iż na podmiotach gospodarczych spoczywają obowiązki w zakresie aktualizacji wyceny własnych środków trwałych, a także w zakresie umarzania ich wartości oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych, służących gromadzeniu środków finansowych na częściowe lub pełne odtworzenie zużywanych środków trwałych (finansowanie remontów i inwestycji).

Na szczególne podkreślenie zasługuje oddziaływanie poprzez konstrukcje odpisów amortyzacyjnych. Mają one szczególny reżim prawno-finansowy. Z jednej strony stanowią bowiem element kosztów działalności. Z drugiej zaś strony mogą być wykorzystane jako źródło finansowania odtworzenia, tj. remontów i niektórych inwestycji lub ich części. Nie mogą natomiast służyć innym celom. Dlatego też amortyzacja jest niekiedy przejmowana w całości lub w części na szczebel podmiotu zarządzającego, aby nie mogła służyć na inne cele niż odtwo- rzeniowe.

Ponadto do prawno-finansowych sposobów oddziaływania na gospodarkę składnikami majątkowymi należy stosowanie takich urządzeń, jak: fundusze celowe, opodatkowanie majątku, korzystanie z efektów finansowych zaangażowanego kapitału (dywidenda, oprocentowanie kapitału). Trzeba wyraźnie nadmienić, iż są to środki stosowane obok rozległego zestawu oddziaływań prowadzonych za pomocą urządzeń cywilno-prawnych i administracyjno-prawnych. Tworzą one całość wraz z urządzeniami finansowo-prawnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>