Traktowanie banków jako specjalnych przedsiębiorstw

Organy i organizację banku, tryb składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków,

– fundusze własne, zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych oraz zasady gospodarki finansowej,

– postanowienia, których wprowadzenia do statutu wymagają przepisy odrębne.

Jest przy tym charakterystyczne, że wyrazy „bank” i „kasa” są objęte szczególną ochroną. Prawo bankowe zezwala na ich używanie w nazwie oraz do określania działalności lub reklamy wyłącznie w odniesieniu do jednostki organizacyjnej będącej bankiem. Wyraz „kasa” może być prawnie używany także w odniesieniu do kas pracowniczych.

Za traktowaniem banków jako specjalnych przedsiębiorstw (bankowych) przemawia jednak to, iż oprócz czynności bankowych banki mogą korzystać z możliwości wykonywania działalności nie związanej z czynnościami bankowymi. W szczególności banki mogą:

– tworzyć sppółki prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielnie,

– realizować wspólnie z innymi podmiotami przedsięwzięcia gospodarcze oraz świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,

– podejmowaćw zakresie określonym w ich statutach działalność gospodarczą,

– tworzyć i likwidować za granicą oddziały i inne placówki oraz być udziałowcem (akcjonariuszem) zagranicznych banków i osób prawnych działających w kraju.

Ostatecznie więc charakter prawny banków zależy od rodzaju banku i przez to musi być jednolity, chociaż jego podstawą jest wykonywanie przez banki czynności bankowych.

Leave a Reply