ZADANIA I FUNKCJE KONTROLI CZĘŚĆ 2

Przedstawiony podział funkcji kontroli dokonany został z punktu widzenia jej celu [Kałużny, 1995, s. 26]. Natomiast na niższym stopniu uogólnienia funkcje kontroli dzieli się na: informacyjną, instruktażową, pobudzającą i profilaktyczną (zob. rysunek 5.4).

Funkcja informacyjna (sygnalizacyjna) kontroli jest realizowana przez dostarczanie organowi zarządzającemu informacji niezbędnych do podejmowania prawidłowych decyzji, jak również przez, zawiadamianie kierownictwa

– 0 stwierdzonych zaniedbaniach, nieprawidłowościach i odchyleniach od przyjętych norm.

Funkcja instruktażowa kontroli realizowana jest przez doradztwo, pomoc kontrolującego w stosunku do kontrolowanego – w formie porady, interpretacji przepisów, instruowania itp. Ma ona szczególne znaczenie w działalności bezpośredniego aparatu kierowniczego, sprawującego nadzór. Prawidłowa realizacja tej funkcji kontroli wymaga istnienia co najmniej dwóch warunków: odpowiedniego poziomu kwalifikacji ogólnych i zawodowych osób sprawujących kontrolę oraz większej humanizacji stosunków na linii kontroler-kontrolowani.

Funkcja pobudzająca kontroli polega na stosowaniu środków stymulujących, które w konstruktywny sposób będą wykorzystywane w usprawnieniu pracy

– 1 będą pobudzająco wpływać na kontrolowanych. Kontrola bowiem uzyskuje swoją najlepszą efektywność, gdy zostaje rozpoznana i doceniona jako szansa do motywacji kontrolowanych.

Każda kontrola spełnia funkcję profilaktyczną, którą ujmuje się jako zapobieganie niekorzystnym zjawiskom. Istnieją trzy jej elementy:

– kontrola jako „straszak”, co wynika z samego faktu jej istnienia

– zapobieganie negatywnym skutkom podejmowanych decyzji

– działalność profilaktyczna organów kontroli, gdzie warunkiem skuteczności kontroli staje się znajomość sytuacji na ocenianym odcinku zadań organizacji, ujawnienie faktów niesprawności oraz upowszechnianie wzorców sprawnego działania.

W ramach funkcji profilaktycznej kontrola, ustalając niezgodności w stosunku do określonego wzorca, powinna jednocześnie oddziaływać stymulująco, aby w przyszłości można było uniknąć stwierdzonych uchybień.

Reasumując, w zależności od punktu analizy, funkcje kontroli mogą być ujmowane mniej lub bardziej ogólnie. Nie idzie tu jednak o „zabawę intelektualną”. Możliwie pełne, a zarazem syntetyczne, ujęcie funkcji kontroli, podobnie zresztą jak i jej rodzajów, ma ważne znaczenie praktyczne.

Leave a Reply

Kategorie
https://www.extramebleogrodowe.pl/slask/meble-ogrodowe-myslowice.php https://www.extrakursrejestratorkimedycznej.pl/lubuskie/ Michał Czernecki https://dom-i-wnetrze.pl/salon-styl-skandynawski-jak-go-urzadzic-i-o-czym-pamietac/ delikatna grzywka
Michał Czernecki https://dom-i-wnetrze.pl/salon-styl-skandynawski-jak-go-urzadzic-i-o-czym-pamietac/ delikatna grzywka