Ceny towarów i usług

Ceny towarów i usług ustala się w walucie polskiej. Przy imporcie i eksporcie towarów i usług zachodzi jednak potrzeba zastosowania pewnego przeliczenia z waluty obcej na walutę polską lub odwrotnie. W tym celu sprzedawcy obowiązani są stosować kursy walut obcych, ogłaszane urzędowo przez NBP.

Przy ustalaniu cen sprzedawcy są obowiązani uwzględnić cło i podatek obciążający towary i usługi. W tym zakresie interwencjonizm państwowy polega nie tylko na określeniu wysokości cła i podatku importowego granicznego, lecz także na tym,iż są one pobierane tylko od towarów i usług określonych w przepisach podatkowych i celnych.

Przychody podmiotów gospodarczych są również regulowane poprzez system ceł oraz kontyngentów i innych ograniczeń eksportowych lub importowych. Są one jednakże jednolite dla podmiotów gospodarczych niezależnie od ich przynależności sektorowej.

Na równi z przychodami ze sprzedaży towarów i usług traktuje się przychody z dotacji przedmiotowych udzielanych przez budżet państwa lub budżety gmin. Jest to jednakże tylko równość księgowa, bowiem udzielanie i wykorzystywanie dotacji budżetowych jest objęte odrębnym reżimem prawnym. Stanowi też odrębny instmment prawno-finansowy oddziaływania na gospodarkę finansową podmiotów gospodarczych.

Z dotacji budżetowych mogą korzystać wszelkie podmioty gospodarcze. Z budżetu państwa mogą bowiem być udzielane dotacje przedmiotowe dla przedsię-biorstw i innych jednostek wytwarzających określone rodzaje wyrobów świadczących określone rodzaje usług, kalkulowane według stawek jednostkowych (ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe, tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344).

Leave a Reply