FINANSE PUBLICZNE W PRAWIE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ.

Podstawy prawne finansów publicznych wprawie Wspólnoty. Gospodarka budże-towa. Fundusze celowe. Banki. Harmonizacja prawa bankowego, podatkowego i celnego. Pomoc finansowa państwa dla przedsiębiorstw publicznych. Kontrola finansowa.

Podstawy prawne regulacji finansów publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Idea europejskiej integracji gospodarczej i politycznej rozwija się od czasów, kiedy W. Churchill rzucił myśl o stworzeniu Stanów Zjednoczonych Europy (Zurich 19 września 1946 r.). Realizację tej idei przyspieszyło ogłoszenie w dniu 5 czerwca 1947 r. przez amerykańskiego sekretarza stanu Marschalla słynnego programu odbudowy Europy. W następstwie tego 16 państw Europy Zachodniej zdecydowało się podpisać w Paryżu w dniu 16 kwietnia 1948 r. konwencję o utworzeniu Organizaci Europejskiej Współpracy Gospodarczej. W 1949 r. doszło zaś do powołania Rady Europy.

Dalszy rozwój integracji gospodarczej w Europie przebiegał odrębnie na Wschodzie i na Zachodzie. Państwa socjalistyczne utworzyły Radę Współpracy i Pomocy Gospodarczej. Natomiast kraje zachodnie nie miały jednolitego stanowiska w sprawie integracji gospodarczej. W 1949 r. powołana Unia Ekonomiczna Beneluxu nie rozwinęła swej działalności. Upadła również Europejska Wspólnota Obronna, utworzona w maju 1952 r.

Skuteczną okazała się natomiast integracja zapoczątkowana w 1951 r. pod-pisaniem w Paryżu traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Jej członkami zostały: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy. Te same kraje w marcu 1957 r. powołały w Rzymie dwie następne Wspólnoty, tj. Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Od 1972 r. członkami EWG zostały W. Brytania, Irlandia i Dania. Od 1978 r. także Grecja, a od 1986r. Hiszpania i Portugalia. Poczynając od 1957 r. zaczęto łączyć władze Wspólnot, w efekcie czego powstały wspólne organy. W lutym 1986 r. doszło zaś do podpisania Jednolitego Aktu Europejskiego, który dokonując zmian w traktatach powołujących poszczególne Wspólnoty sankcjonował wspólny układ organów Wspólnot.

Leave a Reply