Organy dewizowe 1 kontrola dewizowa

Naczelnym organem dewizowym jest Minister Finansów. Jego kompe-tencje w sprawach dewizowych wynikają zarówno z ustawy z 29 grudnia 1982 r. ourzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. Nr 45, poz. 289 zpóźn. zm.),jak i z samej ustawy z 15 lutego 1989 r. – Prawo dewizowe. W myśl powoływanych przepisów Minister Finansów m.in.:

-opracowuje i koordynuje realizację polityki dewizowej, kredytowej i płatniczej w obrotach z zagranicą oraz organizuje w tym zakresie współpracę z zagranicą

-współdziała z NBP w ustalaniu kursów walutowych

-wykonuje kontrolę dewizową

-sprawuje ogólny nadzór w sprawach dewizowych i w jego ramach zapewnia jednolite stosowanie przepisów ustawy – Prawo dewizowe

-w porozumieniu z Prezesem NBP udziela ogólnych zezwoleń dewizowych, tj. zezwoleń dla ogółu albo dla określonego kręgu osób krajowych lub zagranicznych

-współdziała z Prezesem NBP w ustalaniu zasad udzielania indywidualnych zezwoleń dewizowych

-współdziała z Prezesem NBP w tworzeniu rezerw dewizowych państwa oraz określania zasad gospodarowania tymi rezerwami

-współdziała z Prezesem NBP w określaniu dopuszczalnej wysokości zadłużenia i wierzytelności banków dewizowych wobec osób zagranicznych

-współdziała z Prezesem NBP w udzielaniu upoważnień niektórym bankom do dokonywania czynności zastrzeżonych dla banków dewizowych w ustawie – Prawo dewizowe

-współdziała z Prezesem NBP w ustalaniu poziomu rezerw dewizowych banków dewizowych oraz sposobu ich zagospodarowania

Leave a Reply

Kategorie
oc działalności gospodarczej