Archive for the ‘Porady’ Category

postheadericon OKNO PRODUKTU/RYNKU H.I. ANSOFFA CZĘŚĆ 2

Strategię penetracji rynku przyjęły nowo powstające firmy ubezpieczeniowe w Polsce – Hestja, Compensa, Polonia. Przyciągnęły one klientów dotychczasowego monopolisty – Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Penetracja polegała w tym przypadku na dokonaniu daleko idącej segmentacji rynku krajowego oraz aktywnej promocji usług. Chodziło o głębsze rozpoznanie potrzeb i zapewnienie lepszych możliwości ich zaspokojenia niż te, jakie stwarzało PZU. Wśród klientów firm wyróżniono kilka specyficznych grup zawodowych oraz kilka rodzajów potrzeb. Dostrzeżono dzięki temu np. możliwość szczególnej oferty, która objęła wypadki uniemożliwiające wykonywanie przez klienta konkretnego zawodu. Nowo powstające firmy ubezpieczeniowe oferują niestandardowe ubezpieczenia: np. pianista może już ubezpieczyć swoje ręce, śpiewak głos itp.

Read the rest of this entry »

postheadericon Osiągnięcie fiansowego przodownictwa

Każda działalność podstawowa wymaga specyficznych, dostosowanych do niej, rozwiązań we wszystkich sferach działań pomocniczych. Każdy z tych łańcuchów pełni jakąś rolę w wykorzystaniu potencjalnych źródeł przewagi nad konkurentami. Takie analityczne spojrzenie na system wartości kreowany przez firmę pozwala, zdaniem Portera, bardziej racjonalnie określić najodpowiedniejszą dla niej strategię.

Read the rest of this entry »

postheadericon MEBLEX Sp. z o.o. – dalszy opis

Te strategiczne decyzje zapewniły firmie MEBLEX osiągnięcie sukcesu w ciągu dwóch pierwszych lat funkcjonowania na konkurencyjnym rynku krajowym. Wartość sprzedaży w cenach realnych rosła z roku na rok o ponad 75%. Dynamika przyrostu zysku operacyjnego była równie imponująca – 30% rocznie. (Zysk operacyjny wyraża różnicę między przychodami ze sprzedaży a kosztami ich uzyskania. Dynamikę przyrostu lub spadku każdej kategorii ekonomicznej mierzy się według wzoru: [(Z1-Zo)-10O%]/Z0 gdzie: Z, – wartość badanego zjawiska w okresie bieżącym Z„ – wartość badanego zjawiska w okresie poprzednim). Rentowność sprzedaży (marża zysku netto) utrzymywała się na stałym poziomie około 20%. Jednak dyrektor Szymański doskonale wiedział, że dane księgowe, mimo ich optymistycznych wartości, nie mówią całej prawdy o firmie. MEBLEX był obciążony kosztownymi zapasami i zamówieniami zawartymi w okresie, kiedy obowiązywały dawne ceny. Asortyment produkcji w poszczególnych zakładach był nieuporządkowany. Brakowało kontroli, i to zarówno nad operacjami, jak i nad finansami. Dotychczasowa kontrola koncentrowała się na ocenie przeszłości z próbą podjęcia pewnych kroków, które pozwoliłyby uniknąć tych samych błędów. Jednakże w niewielkim tylko zakresie analizowano w MEBLEX-ie projektowane działania, nie korygowano też odchyleń od planów w miarę ich występowania. Brakowało po prostu „nawigatora”, osoby, która byłaby z ramienia zarządu odpowiedzialna za realizację funkcji kontrolnych. Taki „nawigator” za pomocą różnorodnych narzędzi obserwuje kurs firmy, a w przypadku odchyleń postuluje dokonanie korekty dla utrzymania kursu lub jego zmianę. Decyzję o tym, jak oraz gdzie „statek” (przedsiębiorstwo) popłynie, podejmować miał „kapitan” i „sternik”, czyli cały zarząd MEBLEX-u (rysunek 5.2). Firma stanęła przed koniecznością opracowania nowoczesnego systemu controllingu.

Read the rest of this entry »

postheadericon Chwilówki online – dla singla, osoby dojrzałej i seniora

Chwilówki online są modne od kilku lat. To nowoczesna forma kredytowania, dostępna bez żadnych problemów dzięki internetowi. Klienci chętnie zaciągają chwilówki online, ponieważ nie muszą chodzić do banku, lecz wystarczy odwiedzić stronę internetową i wybrać odpowiednie wsparcie finansowe. Na co najczęściej pobiera się chwilówki? Potrzeb jest wiele, mogą to być nieprzewidziane sytuacje życiowe, w których pożyczkobiorca musi na przykład sfinansować zakup leków, wyjazd do sanatorium, czy też kupno książek niezbędnych dziecku w szkole. To najbardziej typowe potrzeby. Można także czasami pobrać chwilówkę jako wsparcie przed wypłatą. Jest to rozwiązanie doraźne, na tydzień, dwa lub trzy. Chwilówki online zaciąga się maksymalnie na miesiąc, nie na dłużej. Po tym czasie trzeba je spłacić, a po spłacie można pobrać kolejne zobowiązanie finansowe. Chwilówki online są o wiele lepsze od kredytów bankowych, bo nie wymagają przedstawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i tym podobnej dokumentacji. Wystarczy wypełnić wniosek, podać w nim dane osobowe, adres, telefon, a po kwadransie, godzinie lub najpóźniej po kilku godzinach wnioskowana kwota jest przelewana na konto pożyczkobiorcy. Szybko, bezpiecznie, bez problemów. Możliwe jest przedłużenie czasu spłaty pożyczki, ale trzeba wpłacić co najmniej kilkadziesiąt złotych, by z takiej możliwości bez problemu skorzystać. Klienci mogą mieć jednocześnie kilka chwilówek online, ale bezpieczniejsze jest pobranie jednej pożyczki, a nie kilku jednocześnie.

postheadericon Chwilówki od 20 lat są stosowane

Chwilówki są nieodzowne, przydają się na zaspokojenie różnych celów. Pożyczki na chwilę są bardzo potrzebne dla niejednej osoby. Finansują różnorodne potrzeby wielu osób i na pewno są nieodzowne. Chwilówka to mała pożyczka, wynosi 200-1000 złorych, nie są to raczej wyższe kwoty. Pożycza się je na miesiąc lub dwa, a później klient musi je oddać. Jest to całkiem dobre rozwiązanie dla niejednej osoby. Chwilówki są dobrym sposobem na opłacanie zobowiązań. Read the rest of this entry »

postheadericon ZAKRES DZIAŁAŃ KONTROLNYCH

Na kontrolę końcową składa się system działań analitycznych, badawczych i porównawczych prowadzonych po zakończeniu realizacji określonych zadań, mających na celu przygotowanie informacji o efektach podjętych przez przedsiębiorstwo działań na potrzeby przyszłych decyzji planistycznych i organizacyjnych [Gliński, Kuc, 1990, s. 157]. Kontrola końcowa pozwala zarządzającym upewnić się, czy zachowany jest porządek organizacyjny i jaka jest sprawność procesów operacyjnych, pozwalających na realizację zaplanowanych celów i wyników przez eliminację stwierdzonych w poprzednim okresie planistycznym nieprawidłowości oraz uchybień. Przykładowo, w MEBLEX-ie kontrola końcowa stosowana jest do oceny globalnych wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa po opracowaniu i zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych). Służy także jako podstawa nagradzania pracowników za wykonanie normy.

Read the rest of this entry »

postheadericon System pieniężny i związany z nim system bankowy

Zapis na rachunku bankowym nie jest więc znakiem pieniężnym.

Znakami pieniężnymi nie są również tzw. bankowe papiery wartościowe. Należą do nich oprocentowane bony oszczędnościowe, depozytowe bony rewa-loryzacyjne, stanowiące odmianę obligacji, a więc jednostronnie zobowiązujące bank do zapłacenia w określonych warunkach sumy pieniężnej, na którą opiewają. Nie są znakami pieniężnymi również różne bony premiowe, zbliżone w swej formie Read the rest of this entry »

postheadericon Rozpoczęcie działalności wypożyczalni kaset video

Podstawowym czynnikiem, który „spędza sen z oczu” każdego przedsiębiorcy, jest konkurencja. Możliwość pojawienia się w danym sektorze nowych konkurentów zależy od istniejących barier wejścia, połączonych z reakcją konkurentów, której może oczekiwać nowo wchodzący. Jeśli bariery wejścia są małe, a jednocześnie nie ma zagrożenia ostrej reakcji ze strony konkurentów, to groźba wejścia jest duża.

Read the rest of this entry »

postheadericon Rachunki – zasady wystawiania i przechowywania

Przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych upoważniają Ministra Finansów do wprowadzenia obowiązku prowadzenia ksiąg przez określone grupy podatników oraz do określenia rodzajów ksiąg i szczegółowych warunków ich prowadzenia. Mają one bowiem służyć jako dowód do ustalenia zobowiązań podatkowych.

Podatnicy obowiązani są przede wszystkim prowadzić księgi rachunkowe (rozporządzenie Ministra Finansów z 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz. U. Nr 10, poz. 35 i Nr 124, poz. 554 zm.: z 1992 r. Nr 96, poz. 476, z 1993 r. Nr 46, poz. 208). Księgi te zastąpiły dawniejsze księgi handlowe i podatkowe. Mają jednak przeznaczenie szersze niż tylko dla celów podatkowych.

Read the rest of this entry »

postheadericon Przestępstwa celne

Dla odpowiedzialności za wykroczenia celne nie ma znaczenia, czy zostały one popełnione z winy umyślnej, czy nieumyślnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przestępstwa celne są rodzajem przestępstw skarbowych, które ustawa karna skarbowa definiuje jako czyny społecznie niebezpieczne, zagrożone pod groźbą kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny. Mogą być one popełnione wyłącznie z winy umyślnej, chyba że Read the rest of this entry »

postheadericon Podstawa majątkowa utworzenia spółki akcyjnej

Podstawę majątkową utworzenia spółki akcyjnej stanowi kapitał akcyjny. Odzwierciedla on aktywa spółki, stanowiące gwarancję jej wypłacalności wobec wierzycieli. Kapitał akcyjny musi być oznaczony w statucie jako konkretna kwota. Obecnie przepisy kodeksu handlowego wymagają, aby minimalna kwota kapitału akcyjnego wynosiła 1 mld zł, co w przeliczeniu na waluty obce koresponduje z wymogami jakie stawia się w tej dziedzinie spółkom akcyjnym w Read the rest of this entry »

postheadericon OKNO PRODUKTU/RYNKU H.I. ANSOFFA

Klasyczną dziś techniką analizy strategicznej jest tzw. okno produk- tu/rynku stworzone przez H.I. Ansoffa. Przedstawia ono sposoby określania kierunku rozwoju organizacji na rynku. Model ten postrzegany jest jako jeden z etapów tworzenia strategii marketingowej, czyli ogólnego zamierzenia i zarazem dążenia przedsiębiorstw w zakresie produkcji i sprzedaży wybranego produktu na wybranym rynku.

Read the rest of this entry »

postheadericon MEBLEX Sp. z o.o.

MEBLEX Sp. z o.o. została założona w 1990 roku przez piątkę przyjaciół, byłych pracowników Spółdzielni Meblarskiej, którzy zdecydowali się przejąć upadające przedsiębiorstwo i utworzyć na jego bazie dobrze prosperującą firmę. MEBLEX został podzielony na cztery zakłady produkcyjne (divisions), na czele których stanęli czterej właściciele. Szefem całej spółki został piąty z nich, o największym stażu pracy i doświadczeniu w branży meblarskiej. Wyodrębnione organizacyjnie zakłady prowadziły własną księgowość, same zajmowały się poszukiwaniem klientów na wytwarzane produkty, same wyznaczały swoje cele. Jedynie strategia całej spółki była budowana centralnie. Jednym z jej kluczowych elementów było to, że poszczególne zakłady nie mogą ze sobą konkurować. Zakłady zostały zróżnicowane produktowo. Każdy z nich specjalizował się w wytwarzaniu innego asortymentu produktów. Były to meble biurowe, ogrodowe, tapicerskie oraz kuchenne. Ponadto strategia określała:

Read the rest of this entry »

postheadericon Jaka jest opłacalność danego zamierzenia w porównaniu z alternatywnymi przedsięwzięciami?

Opracował zatem procedury i standardy przyznawania środków kapitałowych. Określił je w formie czterech przedstawionych niżej pytań. ł. Czy, jako przedsięwzięcie rynkowe, projektowane zamierzenie jest logiczne lub konieczne?

Czy zamierzenie jest odpowiednio przygotowane pod względem technicznym?

Jaka jest opłacalność danego zamierzenia w porównaniu z alternatywnymi Read the rest of this entry »