Category Porady

Praca na czarno – czy warto pracować w taki sposób ? – oferty pracy

0
comments

Bardzo możliwe , że kiedyś w przyszłości życie zmusi nas aby podjąć pracę na czarno. Istnieje cała masa powodów dla których będziemy zmuszeni taką pracę podjąć. Jednak zanim ją podejmiemy na pewno warto sobie zdać sprawę , ze wszystkich wad oraz zalet tej formy zatrudnienia – a raczej nie zatrudnieniania (w końcu to praca na czarno). Przede wszystkim pierwsza podstawowa informacja jaką powinniśmy znać koniecznie , jest fakt , że praca na czarno jest pracą nielegalną. Podejmując tę formę zatrudnienia , my oraz nasz pracodawca popełniamy w ten sposób przestępstwo , tak więc jesteśmy w ten sposób narażeni na sankcje pieniężne oraz przede wszystkim karne...

Read more

Profesjonalny, efektywny System zarządzania dokumentami

0
comments

Zbudowanie funkcjonalnego systemu obiegu dokumentów w firmie może w znacznym stopniu wpływać na to, czy firma będzie działa efektywnie w zakresie obsługiwania klientów, kontrahentów. Jednocześnie stworzenie systemu zarządzania dokumentacją wymaga przede wszystkim określenia cech, które musi posiadać taki System zarządzania dokumentami, który ma działać w konkretnej firmie. W poszczególnych firmach można się z spotkać z zupełnie innymi celami, które stawiane są systemowi zarządzania dokumentami.

Read more

Polska waluta

0
comments

Złote polskie można wywozić za granicę do wysokości 20 000 000 zl i w takiej kwocie wwozić je z powrotem osoby krajowe obsługujące miejsca sprzedaży artykułów konsumpcyjnych, biletów i miejscówek za walutę polską w polskich środkach komunikacji międzynarodowej mogą wywozić z kraju złote polskie w formie pogotowia kasowego i

Read more

Przekazywanie waluty za granicę

0
comments

W sumie Prawo dewizowe z 17 lutego 1989 r. i ogólne zezwolenie Ministra Finansów przewidują kilkanaście tytułów, kiedy osoby krajowe mogą przekazywać za granicę waluty obce.

Prawo dewizowe przewiduje także możliwość przekazywania za granicę waluty przez określone, wąskie kręgi podmiotów, w związku z ich sytuacją lub

Read more

Wolny obszar celny

0
comments

Ponadto, na podstawie powoływanej wyżej ustawy Prawo celne oraz przepisów wykonawczych wolne od cła są towary, których przywóz do Polski spełnia określone normy ilościowe lub warunki, że wymienimy tu: rzeczy osobistego użytku potrzebne podróżnemu w czasie podróży i pobytu w kraju, rzeczy zwyczajowo traktowane jako upominki (o wartości do 100 USD), rzeczy stanowiące mienie osoby przesiedlającej się itp. W sumie przepisy przewidują 38

Read more

Zadania zlecone gminom – kontynuacja

0
comments

Ponadto, na zasadzie porozumienia z organami administracji rządowej gminy mogą realizować także inne zadania zlecone, zwane w tym przypadku zleconymi zadaniami fakultatywnymi gmin. Zakres tych zadań w poszczególnych gminach jest różny, zależy on bowiem od swobodnej woli umawiających się stron. W praktyce często należy do nich

Read more

Przyznanie autonomii dewizowej jednostkom gospodarczym

0
comments

Z odejściem od formuły monopolu dewizowego państwa wiąże się także tzw. przyznanie autonomii dewizowej jednostkom gospodarczym, które w określo-nych przypadkach mogą wpływy dewizowe gromadzić na swoich rachunkach walutowych.

4)Poprzez wprowadzenie całego pakietu nowych rozwiązań, Prawo dewizowe z 1989 r. realizuje zasadę wewnętrznej wymienialności złotego. Służą jej takie regulacje prawne, jak: prawo zakupu przez podmioty gospodarcze waluty dla potrzeb obrotów handlowych z zagranicą (i odpowiadające temu obowiązki banków dewizowych), prawo prowadzenia kantorów wymiany walut, prawo osób zagranicznych do odsprzedaży walut obcych i zamiany ich na złote polskie itp.

5)W związku z utrzymaniem w dość szerokim zakresie instytucji indywi-dualnych zezwoleń dewizowych...

Read more

Zasady postępowania celnego – ciąg dalszy

0
comments

Wymienione organy mogą odmówić udzielenia pozwolenia, jeśli wymagają tego względy polityki handlowej, ważny interes gospodarczy lub interes narodowy kraju oraz w przypadku wcześniejszego rozdysponowania ustanowionych kontyngentów.

3)Miejsca odpraw celnych i znajdujące się w nich towary celne, a w określonych przypadkach także

Read more

Zasady wykonywania budżetu gminnego część 2

0
comments

Zwracamy przy tym uwagę, że w 1992 r. Prawo budżetowe rozszerzyło znacznie katalog sytuacji, uznawanych za naruszenie dyscypliny budżetowej (por. ustawa z 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 21, poz. 85).

W myśl powołanej zmiany, do katalogu naruszeń dyscypliny budżetowej

Read more

Rada Ministrów i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom

0
comments

Interwencja dotyczy również ustalania cen rażąco wysokich, przez które rozumie się ceny znacznie przewyższające ceny takich samych lub podobnych towarów, usług, obiektów i robót budowlanych z uwzględnieniem różnic w poziomie jakości, a także ceny dyskryminujące określonych odbiorców. Izba skarbowa może wydać decyzję nakładającą na sprzedawcę stosującego cenę rażąco wysoką obowiązek obniżenia ceny lub stosowania przez okres roku ceny innej.

Ustalanie i stosowanie cen podlega oczywiście kontroli państwowej, a także kontroli społecznej. Nie

Read more

Interwencjonizm państwowy dotyczy również cen umownych

0
comments

Ponadto w cenach urzędowych uwzględnia się podatek od towarów i usług, akcyzę oraz cło, jeżeli sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług, akcyzą, a import cłem. Jednakże w stosunku do towarów i usług dotowanych z budżetu wysokość ceny może być ustalona na poziomie niższym, skoro przemawiają za tym ważne względy społeczne. Natomiast ceny urzędowe produktów rolnych ustala się w wysokości zapewniającej opłacalność ich produkcji.

Read more

Regulacja problematyki cen w Polsce

0
comments

Wyjątkiem od zasady swobody ustalania cen jest ustalanie cen urzędowych przez organy państwowe w odniesieniu do niektórych kategorii towarów i usług. Jest to jeden z przejawów interwencji państwa w dziedzinie cen. Istnieją także inne formy interwencji w tej dziedzinie. Wynikają one z unormowań prawnych.

W Polsce regulacja problematyki cen pochodzi z okresu poprzedzającego powrót do gospodarki rynkowej (ustawa z 26 lutego 1982 r. o

Read more

Regulacje prawno-finansowe dotyczące podmiotów gospodarczych

0
comments

Nie czynimy przedmiotem szczegółowego opisu procedury postępowania w obrębie wymienionych działań. Obejmuje ona bowiem problematykę 'wykraczającą poza ramy prawa finansowego. Wystarczy zatem, jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że oddziaływanie na majątek podmiotów gospodarczych odbywa się nie tylko przy użyciu instrumentów finansowych. Rola tych instrumentów jednak jest znaczna i są one raczej wspomagane innymi instrumentami prawnymi i ekonomicznymi.

Read more

Formy pomocy dla przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa ze strony środków budżetowych

0
comments

Na podstawie przepisów prawa budżetowego określone zostały formy pomocy dla przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa ze strony środków budżetowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1993 roku w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw, Dz. U. Nr 119, poz. 531).Budżet państwa uzyskał te środki z

Read more