Zasady wykonywania budżetu gminnego część 2

0
comments

Zwracamy przy tym uwagę, że w 1992 r. Prawo budżetowe rozszerzyło znacznie katalog sytuacji, uznawanych za naruszenie dyscypliny budżetowej (por. ustawa z 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 21, poz. 85).

W myśl powołanej zmiany, do katalogu naruszeń dyscypliny budżetowej zaliczono także: zaciągnięcie zobowiązań na kwotę przekraczającą wydatki budżetowe przewidziane w planie finan-sowym jednostki wykonującej budżet, pobranie z rachunku bankowego środków na wynagrodzenie w jednostce budżetowej lub jednostce pozabudżetowej bez jednoczesnego opłacenia należnych składek na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy niedokonanie zalecanych przez urząd skarbowy operacji związanych z wzajemnym potrąceniem zobowiązań podatkowych i zobowiązań jednostki budżetowej przeznaczenie określonych dochodów uzyskanych przez jednostkę budżetową na ponoszone przez nią wydatki bez ich wyodrębnienia w formie środków specjalnych przekazanie jednostce niepaństwowej dotacji na cele inne niż zadania państwowe.

Zmiany w zakresie omawianej problematyki dotyczą także organów orzeka-jących w sprawach naruszenia dyscypliny budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Do końca 1992 r. organami właściwymi w tych sprawach były komisje orzekające przy wojewodzie. Ustawą z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428)część tych kompetencji przejęły od 1 stycznia 1993 r. komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej, będące organami regionalnych izb obrachunkowych. (patrz: p. 5. rozdziału 4).

W skład wspomnianych komisji wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, oraz trzech do pięciu członków. Przewodniczącym komisji jest z urzędu wiceprezes izby, którego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego izby. Zastępcę przewodniczącego i pozostałych członków komisji powołuje przewodniczący izby. Kadencja komisji trwa 4 lata.

Ogólne informacje na temat dyscypliny budżetowej, przypadków jej naruszenia i zasad odpowiedzialności w tym zakresie, dotyczące zarówno budżetów samorządu terytorialnego, jak i budżetu państwa zawarte są w cz. II, rozddz. 9.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>