Zasady wykonywania budżetu gminnego

– pełna realizacja zadań winna następować w terminach określonych przepisami prawa (tzw. zasada terminowości)

– dochody budżetowe winny być realizowane na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (zasada terminowości i legalności)

– dokonywanie wydatków budżetowych winno następować w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny

– zlecanie zadań powinno odbywać się na zasadzie wyboru najbardziej korzystnej oferty wykonania

– wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów egzekucyjnych, mogą być pokrywane z budżetu bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel, powinny one być zrefundowane w trybie przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji budżetowej lub z rezerw

– dotacje celowe przyznane gminom na realizację zadań zleconych, nie wykorzystane w danym roku, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane

– w przypadku stwierdzenia niegospodarności w określonych jednostkach budżetowych winno być stosowane blokowanie kredytów budżetowych. Jest to kompetencja rady gminy w zakresie całego budżetu gminnego

– nie zrealizowane kwoty wydatków budżetowych wygasają z upływem roku budżetowego rada gminy może jednak ustalić, do których wydatków zasada ta nie będzie miała zastosowania

– rada gminy może upoważnić zarząd do dokonywania określonych zmian w budżecie gminy, z wyjątkiem przeniesień kredytów między działami.

Działalność niezgodna z wyżej wymienionymi zasadami stanowi najczęściej naruszenie dyscypliny budżetowej. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej są identyczne dla gmin i jednostek państwowych i reguluje je rozdział 8 ustawy z 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe.

Leave a Reply