Projekt budżetu Wspólnoty

Kredyty budżetowe ujmowane są w działach, grupujących wydatki według ich rodzaju i przeznaczenia, a w razie potrzeby są dzielone jeszcze na drobniejsze podziały, wynikajace z ustaleń prawa budżetowego. Obowiązuje przy tym zasada, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów Wspólnoty są ujmowane w odrębnym dziale.

Projekt budżetu Wspólnoty powstaje w wyniku propozycji każdej z instytucji Wspólnoty. Komisja łączy te preliminarze we wstępny projekt budżetu. W razie wątpliwości przedstawia również opinię co do rozbieżności stanowisk. Komisja powinna przedstawić Radzie wstępny projekt budżetu najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego okres budżetowy. Rada zasięga opinii Komisji i innych zainteresowanych instytucji w każdym wypadku, gdy zamierza zmienić projekt wstępny budżetu. Rada, podejmując decyzję kwalifikowaną większością głosów, ustala projekt budżetu i przedkłada go Parlamentowi. Powinna to uczynić najpóźniej do dnia 31 października roku poprzedzającego okres budżetowy. Parlament ma prawo proponowania Radzie zmian w projekcie budżetu. Jeżeli Parlament w terminie jednego miesiąca od otrzymania projektu budżetu wyrazi zgodę na ten projekt lub nie prześle Radzie swej opinii, to projekt budżetu uznaje się za uchwalony. Jeżeli jednak w tym terminie Parlament zaproponuje zmiany, odpowiednio zmieniony projekt budżetu zostanie przekazany Radzie. Ta zaś przedyskutuje go wspólnie z Komisją i gdy okaże się to konieczne, z innymi zainteresowanymi instytucjami, a następnie uchwali budżet, podejmując decyzję kwalifikowaną większością głosów. Jeżeli natomiast na początku okresu budżetowego budżet nie został jeszcze uchwalony, to wydatki mogą być dokonywane co miesiąc w ramach działów lub innych podziałek klasyfikacji budżetowej, jednakże w granicach 1/12 kredytów otwartych w budżecie na poprzedni okres budżetowy, nie wyżej jednak niż to wynika z projektu budżetu. Rada, podejmując decyzję kwalifikowaną większością głosów, może zezwolić na wydatki przekraczające 1/12 określoną w projekcie budżetu.

Leave a Reply

Kategorie
wywóz gruzu cennik Kraków kotwy do drzwi producent