Wykonanie budżetu Wspólnoty podlega kontroli i sprawozdawczości

0
comments

Budżet Wspólnoty jest ustalony w jednostce obrachunkowej (ECU). Natomiast wkłady finansowe państw członkowskich są przekazywane w ich walucie krajowej. Rozporządzalne salda tych wkładów są deponowane ww Skarbach państw członkowskich lub w wyznaczonych przez nie instytucjach. W czasie trwania tego depozytu środki te zachowują wartość odpowiadającą kursowi, jaki obowiązywał wobec ECU w dniu ich zdeponowania. Komisja może, w porozumieniu z władzami danego państwa członkowskiego, dokonywać przelewów na sfinansowanie wydatków w walucie danego kraju za pośrednictwem banku lub instytucji wskazanej przez ten kraj.

Wykonanie budżetu Wspólnoty należy do kompetencji Komisji. Realizuje ona budżet zgodnie z przepisami prawa budżetowego. Niektóre zasady wykonywania budżetu określone są w traktacie z Maastricht. Dotyczy to zwłaszcza reguły, według której Komisja realizuje budżet na własną odpowiedzialność i w granicach przyznanych kredytów, mając na uwadze zasady rozsądnego zarządzania finansami. Komisja może również dokonywać zmian budżetowych, przenosząc kredyty budżetowe między działami i rozdziałami.

Wykonanie budżetu Wspólnoty podlega kontroli i sprawozdawczości. Parlament Europejski, działając na podstawie zalecenia Rady, podejmującej decyzję kwalifikowaną większością głosów, udziela Komisji absolutorium odnośnie realizacji budżetu. W tym celu Rada, a następnie Parlament Europejski badają rozliczenia i sprawozdania finansowe Komisji oraz roczne sprawozdanie Trybunału Rewidentów Księgowych, łącznie z odpowiedziami kontrolowanych instytucji. Przed udzieleniem Komisji absolutorium lub w jakimkolwiek innym celu związanym z wykonywaniem swoich uprawnień odnośnie realizacji budżetu, Parlament może zarządzić przesłuchanie Komisji odnośnie realizacji wydatków lub funkcjonowania systemów kontroli finansowej. Na jego wniosek Komisja udziela mu wszelkich koniecznych informacji. Komisja podejmuje wszelkie kroki celem działania zgodnego z uwagami towarzyszącymi absolutorium i składa z tego sprawozdania. Są one prezentowane Parlamentowi, Radzie i Trybunałowi Rewidentów księgowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>