Kontrola finansowa gmin

Zarówno członkowie izby, jak i inspektorzy kontroli finansowej winni posiadać nienaganną opinię i odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W ten sposób ustawodawca stara się zapewnić wysoki poziom merytoryczny i autorytet regionalnych izb obrachunkowych.

Właściwe funkcjonowanie regionalnych izb obrachunkowych będzie zależało od rozwiązania wielu problemów, wśród których na czoło wysuwają się sprawy organizacyjne, kadrowe i finansowe. O tym, czy izby będą tylko tworem przejściowym, czy staną się trwałym elementem struktury organizacyjnej państwa zdecyduje ich fachowość oraz stopień niezależności, jaki zapewnią sobie zarówno wobec samorządu terytorialnego, jak i organów państwa. Sięgając do „protoplastów” naszych izb – regionalnych izb obrachunkowych we Francji należy podkreślić, że utworzenie tych ostatnich uznaje się za jedno z najtrafniejszych posunięć francuskich reform decentralizacyjnych z lat 1982-83. Wydaje się, że regionalne izby obrachunkowe w Polsce stoją przed podobną szansą.

Leave a Reply